библия за младежи - Новият Завет - Общественият живот на Исус

Исус учи да се прощава

Историята на Спасението

Исус учи да се прощава

Книжниците и фарисеите доведоха при Исус една жена, уловена в прелюбодеяние. Наобиколиха я и Го попитаха: „Учителю, тази жена е хваната по време на прелюбодеяние. В закона Мойсей ни е заповядал да убиваме такива с камъни. Ти какво ще кажеш?“

Те рекоха това, за да Го изкушат и да има с какво да Го обвинят.

Исус се наведе и започна да пише с пръст по земята, без да им обръща внимание. Тъй като те настояваха и продължаваха да Го питат, Той повдигна глава и им рече: „Който от вас е без грях, нека пръв хвърли камък върху нея.“

И пак се наведе и продължи да пише по земята. А те, като чуха това, взеха да се разотиват един след друг, започвайки от по-старите, та до най-младите.

И останаха само Исус и жената. Като се изправи и не видя никого освен нея, Исус й рече: „Жено, къде са твоите обвинители? Никой ли не те осъди?“ Тя отговори: „Никой, Господи!“ Исус й каза: „И Аз не те осъждам. Иди си и недей да грешиш вече.“

Един от фарисеите помоли Учителя да отиде на обяд при него. И Той влезе в къщата и седна на трапезата. Една жена от града, която беше грешница, узна, че Исус е там. Тя донесе алабастрен съд с миро и застана при нозете Му. Плачейки, започна да облива нозете Му със сълзи и да ги изтрива с косите си, като ги целуваше и мажеше с миро.

Фарисеинът, който Го бе поканил, като видя това, си рече: „Ако беше пророк, Този щеше да знае коя и каква е жената, която се допира до Него.“ Исус се обърна към него и му рече: „Симоне, имам да ти кажа нещо.“ А той отвърна: „Кажи, Учителю!“ Исус рече: „Един банкер имаше двама длъжници. Единият му дължеше петстотин динара, а другият – петдесет. Но понеже нямаха с какво да заплатят, той опрости и на двамата. Е, кажи, кой от тях повече ще го обикне?“ Симон отговори: „Мисля, че този, на когото повече опрости.“ А Исус рече: „Правилно отсъди.“ Тогава се обърна към жената и каза на Симон: „Виждаш ли тази жена? Влязох в твоя дом и ти не ми даде вода за нозете Ми, а тя със сълзи ги обля и с косите си ги изтри. Ти не Ме целуна, а тя, откакто влезе, не е преставала да целува нозете Ми. Ти не помаза с елей главата Ми, а тя с миро помаза нозете Ми. Затова ти казвам – прощават й се многото грехове, защото много обикна. А на когото малко се прощава, той малко обича.“

И рече на жената: „Прощават ти се греховете.“ А тези, които седяха с Него на трапезата, започнаха да говорят помежду си: „Кой е тоя, дето и грехове прощава?“ После Исус каза на жената: „Твоята вяра те спаси. Иди си с мир!“

Тогава доведоха при Учителя един сляп и ням мъж, обсебен от дявола. И Той го изцери. Когато злият дух излезе, човекът прогледна и проговори. А народът се чудеше: „Да не би Този да е Христос, Синът Давидов?“

Като чуха това, фарисеите рекоха: „Той изгонва бесове, защото Велзевул, князът на дяволите, се е вселил в него!“

Други пък изкушаваха Исус и искаха личба от небето. Но понеже знаеше помислите им, Той рече: „Всяко царство, разделено на части една против друга, запустява. И дом, разделен на части една против друга, пропада. Ако Сатаната се е разделил сам против себе си, как ще устои царството му? Казвате, че чрез Велзевул изгонвам бесовете. Ако чрез него изгонвам бесовете, синовете ви чрез кого ги изгонват? Затова те ще ви бъдат съдии. А ако Аз с Божия пръст изгонвам бесовете, значи дошло е до вас Божието царство.

Когато силният отбранява с оръжие своя дом, имотът му е в безопасност. Когато пък някой по-силен от него го нападне и го победи, взима цялото му оръжие, на което той се е надявал, и го плячкосва.

Който не е с Мене, е против Мене. И който не събира с Мене, разпилява.

Затова, казвам ви – всеки грях и хула ще се прости на човеците, но хулата против Духа няма да се прости. Ако някой каже дума против Син Човечески, ще му се прости. Но ако някой каже дума против Свети Дух, няма да му се прости нито на този, нито на онзи свят. Грешен ще бъде за вечни времена.

За всяка празна дума, която човеците казват, ще отговарят в деня на съда, защото по думите си ще бъдеш оправдан и по думите си ще бъдеш осъден.“

Докато Той говореше това, една жена издигна глас от народа и Му рече: „Блажена е утробата, която Те е носила, и гърдите, от които си сукал!“ А Той отговори: ,Да, но блажени са и тези, които слушат Божието слово и го изпълняват!“

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.