библия за младежи - Новият Завет - Общественият живот на Исус

Исус продължава да поучава

Историята на Спасението

Исус продължава да поучава

Когато свърши проповедта, Исус слезе от планината. Голямо множество народ го следваше. Той влезе в Капернаум.

Там един стотник имаше слуга, когото много ценеше. Слугата беше болен на умиране. Като чу за Исус, стотникът изпрати при Него юдейските старей, за да Го помолят да дойде и да излекува слугата му. Те отидоха при Исус и Го помолиха: „Господи, слугата му лежи парализиран и страда от непоносими болки! Стотникът заслужава да му помогнеш, защото обича народа ни. Той ни построи синагогата.“ Исус им отвърна: „Ще дойда и ще го излекувам.“ И тръгна с тях.

Когато беше вече близо до къщата, стотникът изпрати насреща Му приятели с молбата: „Господи, не си прави труда. Не съм достоен да влезеш под моя покрив. Затова и аз сам не счетох себе си достоен да дойда при Тебе. Но кажи само една дума и слугата ми ще оздравее. Защото и аз съм подвластен човек и имам подчинени войници. На един казвам: „Върви!“, и той отива. На друг казвам: „Ела!“, и той идва. На слугата си казвам: „Направи това!“, и той го прави.“

Когато чу тези думи, Исус се почуди на стотника. Обърна се към народа, който го следваше, и му рече: „Истина ви казвам – в цял Израил не намерих толкова голяма вяра. И казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад и ще насядат на трапезата с Авраам, Исаак и Яков в Небесното царство. А синовете на Царството ще бъдат изхвърлени навън в тъмнината. Там ще бъде плач и скърцане със зъби.“

Исус каза за стотника: „Както си повярвал – така да бъде!“ И слугата на стотника оздравя в същия час. Когато се върнаха в къщата, изпратените намериха болния оздравял.

 

Исус Възкресява сина на вдовицата

На другия ден Исус отиваше в града Найн. С Него вървяха повечето от учениците Му и много народ. Приближиха до градските порти, когато изнасяха един мъртвец.

Той беше едничък син на вдовица. Много хора от града я съпровождаха.

Като я видя, Господ се смили над нея и й рече: „Не плачи!“ След това се приближи и се допря до ковчега. Носачите се спряха. Исус рече: „Момко! Казвам ти – стани!“

Мъртвецът се повдигна и седна. Започна да говори. Исус го предаде на майка му. Страх обзе всички. Те славеха Бог и казваха: „Велик пророк се издигна между нас! Бог посети Своя народ!“ И се разнесе мълва за Него из околността и по цяла Юдея.

 

Поръката на Исус за Йоан

Учениците на Йоан Кръстител известяваха своя учител в тъмницата за всичко, което се случваше. Косато той чу в затвора за делата на Христос, повика двама от тях и си изпрати при Исус да попитат: „Ти ли си Оня, Който трябва да дойде, или друс да чакаме?“

Те отидоха при Исус и Му рекоха: „Йоан Кръстител ни проводи да Те попитаме: Ти ли си Оня, Който трябва да дойде, или друс да чакаме?“

А същия ден Исус бе излекувал много хора от болести, недъзи и зли духове, на мнозина слепи бе дарил зрение. В отговор Исус им каза: „Идете и разкажете на Йоан това, което виждате – слепи проглеждат, хроми прохождат, прокажени се очистват, глухи започват да чуват, мъртви възкръсват, на бедни се благовестява. Блажен е онзи, който не се съблазни заради Мене.“

След като си отидоха пратениците, Исус започна да говори на народа за Йоан:

„Какво очаквахте да видите в пустинята? Тръстика, люляна от вятъра, ли? Какво очаквахте да видите? Човек, облечен в скъпи дрехи, ли? Ония, които се обличат богато и живеят разкошно, са в царските палати! Но тогава какво очаквахте да видите? Пророк ли? Да! Казвам ви – повече от пророк! Този е, за когото е писано: „Ето, Аз изпращам пред лицето Ти Моя вестител, който ще приготви пътя пред Тебе. “ Защото казвам ви – между родените от жени няма нито един пророк по-голям от Йоан Кръстител. Ала и най-малкият в Божието царство е по-голям от него.

На кого да уподобя човеците от това поколение? На кого да ги оприлича? Те приличат на деца, които седят на площада и си подвикват едно на друго като в поговорката:

„Свирихме ви с пищялки, а не играхте!

Пяхме ви жални песни, а не плакахте!“

Защото дойде Йоан Кръстител и нито хляб яде, нито вино пи. А вие казвате: „Бяс има!“ Дойде Син Човечески, който яде и пие. И вие казвате: „Човек, който обича да яде и да пие, приятел на митари и грешници!“ Все пак децата на мъдростта познаха нейната праведност.“

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.