библия за младежи - Новият Завет - Общественият живот на Исус

Исус поучава с притчи

Историята на Спасението

Исус поучава с притчи

Исус обхождаше градове и села, като проповядваше и благовестяваше Божието царство. С Него бяха дванадесетте апос­толи и няколко жени, които Той бе излекувал от зли духове и различни болести. Това бяха: Мария, наричана Магдалина, от която бяха излезли седем бяса, Йоана, жената на Хуз, иконом на Ирод, Сусана и много други. Те служеха на Учителя и апостолите и ги издържаха със собствените си средства.

 

Притчата за сеяча

Един ден Исус излезе от къщата и застана край морето. Около Него се събра много народ. Затова Той влезе в един кораб и седна там, а хората останаха на брега. Исус ги поучаваше с притчи:

„Ето, излезе сеяч да сее. Когато сееше, едни зърна паднаха край пътя. Долетяха птици и ги изкълваха. Други паднаха на каменисто място, където нямаше много пръст. И скоро поникнаха, понеже пръстта не беше дълбока. А когато изгря слънце, прегоряха и изсъхнаха, защото нямаха корен. Трети паднаха в тръни. Израснаха тръните и ги задушиха. А зърната, които паднаха на добра земя, започнаха да дават плод – едно сто, друго шестдесет, а трето тридесет.

Който има уши да слуша, нека слуша!“

Учениците Му се приближиха до Него и Го попитаха: „Защо им говориш с притчи?“

Исус им отвърна: „Защото на вас е дадено да узнаете тайните на Небесното царство, а на тях не е дадено. Който има, на него ще се даде и ще му се преумножи. А който няма, и това, което има, ще му се отнеме. Затова им говоря с притчи, понеже гледат, а не виждат, слушат, а не чуват и не разбират.“

Исус им рече: „Нима не разбирате тази притча! Тогава как ще разберете всички други притчи? Семето е Божието слово. И така, чуйте какво означава притчата за сеяча. Сеячът сее слово. При всеки, който слуша словото на Царството и не разбира, дохожда лукавият и грабва посятото в сърцето му – ето какво означава посятото край пътя. А попадналото на камъни е като този, който слуша словото и веднага с радост го приема. Но понеже няма в себе си корен и е непостоянен, когато настъпи скръб или гонение заради словото, тозчас се съблазнява. А попадналото в тръни е като онзи, който слуша словото, но грижите на този свят и измамата на богатството заглушават словото и то става безплодно. Посятото пък на добра земя е този, който слуша словото и го разбира. Той принася плод. Един дава сто, друг шестдесет, а трети тридесет.“

 

Притчата за плевелите и житото

След това Исус им разказа и друга притча: „Небесното царство прилича на човек, посял добро семе на нивата си. Но докато човеците спяха, дойде неговият враг, пося между житото плевели и си отиде. А когато злакът покълна и даде плод, тогава се появиха и плевелите. Дойдоха слугите на стопанина и му рекоха: „Господарю, нали пося на нивата си добро семе? Откъде са в нея тия плевели?“ А той им отговори: „Някой враг е сторил това.“ Тогава слугите го попитаха: „Искаш ли да идем и да ги оплевим?“ А господарят каза: „Не! За да не би, като скубете плевелите, да изскубете заедно с тях и житото. Оставете и двете да растат до жътва. А по жътва ще река на жетварите: „Съберете първо плевелите и ги вържете на снопи, за да се изгорят, а житото приберете в житницата ми.“

 

Притчата за синаповото зърно

След това Исус продължи с друга притча: „На какво да оприличим Божието царство? Или с каква притча да го изобразим?

Божието царство е като синапово зърно. Посято в земята, то е най-малко от всички земни семена. А когато пониква, става по-голямо от всички злакове и пуска големи клони. И под сянката му могат да се подслонят небесните птици.“

 

Значението на притчата за плевелите на нивата

Така за всичко Исус говореше на народа с притчи. Чрез тях Той проповядваше словото, за да бъде разбрано. И без притчи не им говореше, за да се сбъдне реченото чрез пророка: „Ще отворя с притчи устата Си. Ще изкажа тайните от сътворението на света.“ А насаме Исус разясняваше на учениците Си всичко.

След като разказа тези притчи, Той си тръгна и влезе в една къща. Учениците Му се приближиха до Него и Го помолиха: „Разтълкувай ни притчата за плевелите на нивата.“

Той им отговори: „Сеячът на доброто семе е Син Човечески. Нивата е този свят. Доброто семе са синовете на Царството, а плевелите – синовете на лукавия. Врагът, който ги пося, е дяволът. Жътвата е свършекът на света, а жетварите са ангелите. И така, както събират плевелите и ги изгарят в огън, така ще бъде и в края на света. Син Човечески ще изпрати Своите ангели. Те ще съберат от царството Му всички съблазни и ония, които вършат беззакония. И ще ги хвърлят в огнената пещ. Там ще бъде плач и скърцане със зъби. Тогава праведните ще блеснат като слънце в Царството на своя Отец. Който има уши да слуша, нека слуша!“

 

Притчата за рибарската мрежа

„Небесното царство прилича още на мрежа, хвърлена в морето и уловила всякакви риби. Като се напълни, изтеглиха я на брега и седнаха да ги подберат – добрите събраха в съдове, а лошите изхвърлиха вън. Така ще бъде при свършека на света – ще излязат ангелите и ще отлъчат злите от праведните и ще ги хвърлят в огнената пещ. Там ще бъде плач и скърцане със зъби.“

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.