библия за младежи - Новият Завет - Общественият живот на Исус

Исус поучава в синагогите

Историята на Спасението

Исус поучава в синагогите

След това Исус слезе в Капернаум заедно с майка Си, сродниците и учениците Си. Там престояха няколко дни.

Още първата събота Той влезе в синагогата и започна да поучава. Всички се чудеха на учението Му, защото Той поучаваше като някой, който има власт, а не като книжниците.

В синагогата беше и един човек с нечист дух, който извика: „О, какво имаш Ти с нас, Исусе Назареецо! Дошъл си да ни погубиш ли? Зная кой си Ти – Божи Светия!“

Но Исус му се закани: „Млъкни и излез от него!“

Тогава нечистият дух – дяволът – разтресе човека, събори го на земята, изкрещя от цяло гърло и излезе, без да му навреди. Всички изтръпнаха от ужас. Питаха се един друг: „Какво е това? Какво е това ново учение, че Той властно заповядва и на нечисти духове и те Му се покоряват!“

И веднага се пръсна слух за Исус по цялата Галилейска околност.

Учителят излезе от синагогата и отиде с Яков и Йоан в къщата на Симон и Андрей. А тъщата на Симон лежеше болна от треска. Те веднага Му съобщиха.

Като се приближи, Исус я хвана за ръката и я повдигна. Треската веднага я остави. Жената стана и започна да им прислужва.

Привечер, по заник слънце, при Исус доведоха всички страдащи от разни болести. Целият град се бе събрал пред вратата. Той възлагаше Своята ръка върху всеки от тях и ги изцеряваше, за да се изпълни това, което рече пророк Исай:

„Той взе върху Себе Си нашите слабости и отнесе нашите болести

Дяволите излизаха с вик из мнозина бесни и казваха: „Ти си Син Божи!“ А Исус им се заканваше и не позволяваше на бесовете да казват, че Той е Христос.

Сутринта, още в тъмни зори, Исус излезе и се усамоти в едно отдалечено място, за да се моли. Симон и другите ученици тръгнаха след Него. И като Го намериха, казаха Му: „Всички Те търсят.“ А Той им рече: „Да идем 6 близките села и градове и там да проповядвам, защото и другаде трябва да възвестя радостната вест за Божието царство. Защото затова съм пратен.“

И Исус обикаляше цяла Галилея. Поучаваше по синагогите и проповядваше благата вест. Изгонваше бесовете и лекуваше всякаква болест и слабост сред народа.

 

Изцерението на прокажения

В един град при Исус дойде един прокажен. Щом Го видя, падна пред Него ничком и Го помоли: „Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш.“ Исус се смили, протегна ръка, докосна се до него и му рече: „Искам, очисти се!“ След Неговите думи проказата веднага се махна от човека и той стана чист.

Исус го отпрати и строго му нареди: „На никого нищо не казвай. Отиди и се покажи на свещеника. Принеси дар за очистването си, както е заповядал Мойсей.“

Ала като излезе, човекът захвана да разказва и да разглася за станалото, така че Исус не можеше вече да влезе незабелязан в града. Затова стоеше в околностите на усамотени места. Но мълвата за Него се разнасяше още повече и голямо множество народ се стичаше отвсякъде, за да Го слуша и за да се изцери от болестите си.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.