библия за младежи - Новият Завет - Общественият живот на Исус

Исус нахрани пет хиляди души

Историята на Спасението

Исус нахрани пет хиляди души

Когато Исус чу за погубването на Йоан Кръстител, замина заедно с учениците Си с кораб, за да се усамоти 6 едно уединено място. Народът ги Видя и мнозина Го познаха. Пеша се стекоха от Всички градове и ги изпревариха. Когато Исус слезе от кораба, Видя множеството и се смили над тях, защото бяха като овце, които нямат пастир. И започна да ги поучава.

А на мръкване Неговите ученици се приближиха и Му рекоха: „Това място е пусто, а бремето Вече напредна. Разпусни хората, за да идат по селата и да си купят храна.“ Но Исус им отговори: „Няма нужда да отиват. Дайте им Вие да ядат!“ А те Му отвърнаха: „За да им дадем да ядат, трябва да отидем да купим хляб за двеста динара!“ А Той ги попита: „Колко хляба имате? Идете и Вижте!“ Един от учениците Му – Андрей, брат на Симон Петър, Му каза: „Тук едно момченце има пет ечемичени хляба и две риби. Ала какво е това за толкова души!“

Исус рече: „Донесете Ми ги!“ После заповяда на Всички да насядат по земята. Разпределиха ги на групи по сто и по петдесет.

Исус Взе петте хляба и двете риби, погледна към небето, благодари, благослови и разчупи хлябовете. Даде на учениците Си да ги раздадат на множеството. Така подели и двете риби. Всеки получи, колко- то искаше. И ядоха Всички, и се наситиха.

Когато се нахраниха, Исус рече на учениците Си: „Съберете останалите къшеи, за да не се изгуби нищо.“

Събраха останалите къшеи от петте ечемичени хляба. И напълниха дванадесет коша. А онези, които ядоха, бяха около пет хиляди души – без жените и децата.

 

Исус ходи по водата

Когато се свечери, учениците на Исус се качиха на кораба и потеглиха към Капернаум. А Исус не беше с тях. Мракът се спусна и изведнъж излезе силен вятър. Езерото се развълнува, а корабът беше вече далече от сушата. Вълните го блъскаха, защото вятърът беше насрещен.

По време на четвъртата нощна стража те бяха преплавали около двадесет и пет, тридесет стадии* (* Стадия – мярка за дължина. Една стадия е около 200 метра). Исус видя колко мъчно гребат и се приближи до тях, ходейки по водата. А учениците помислиха, че това е привидение, и извикаха. Много се смутиха, защото всички Го виждаха.

Но Исус веднага им заговори: „Успокойте се! Аз съм! Не се бойте!“ А Петър Му рече: „Господи, ако си Ти, позволи ми да дойда при Тебе по водата!“ Исус му отговори: „Ела!“

Петър слезе от кораба и тръгна по водата. Но като видя силния вятър, уплаши се и започна да потъва. Тогава извика: „Господи, спаси ме!“ Исус веднага простря ръка, хвана го и му каза: „Маловерецо, защо се усъмни?“

И щом се качиха на кораба, вятърът утихна. А онези, които бяха там, приближиха се, поклониха Му се и казаха: „Наистина Ти си Божи Син!“

И доплаваха до брега на Генисаретската земя. Когато излязоха от кораба, жителите веднага познаха Исус и разгласиха за това по цялата околност. И щом чуеха къде се намира, започваха да носят болните си при Него. И където и да влезете Той, в село или в град, навсякъде поставяха болните по площадите и молеха да се допрат поне до края на дрехата Му. И колкото и души да се допираха – изцеряваха се.

 

Чисто и нечисто

Около Исус се събраха фарисеите и няколко книжници, дошли от Йерусалим. Те видяха, че някои от учениците Му ядат хляб с нечисти неумити ръце, и ги укориха.

Защото фарисеите и всички юдеи се придържаха към преданието на старите – да не ядат, докато не си умият ръцете до лактите, и нищо неизмито да не ядат.

И много други неща бяха приели да спазват – измиването на чашите, шулците* (* Шуле – малък глинен съд за вино и ракия), котлите и пейките. Затова фарисеите и книжниците запитаха Исус: „Защо твоите ученици не постъпват според преданието на старите, а с неумити ръце ядат хляб?“ А Той им отговори: „Добре е пророкувал Исай за вас, лицемерите: „Тоя народ Ме почита с устните си, а сърцето му стои далеч от Мене. Ала напразно Ме почита, защото проповядва учения, които не са нищо друго освен човешки заповеди.“ Защото вие оставихте Божията заповед, а се придържате към човешкото предание.“

Тогава се обърна към събралия се народ и започна да говори: „Слушайте Ме всички и разберете! Не това, което влиза в устата, осквернява човека. Но което излиза от устата, то осквернява човека. Ако някой има уши да слуша, нека слуша!“

И когато Той се оттегли от народа и влезе в една къща, учениците Му се приближиха към Него и Му казаха: „Знаеш ли, че фарисеите се възмутиха, като чуха Твоите думи?“ А Исус отговори: „Всяко растение, което Моят Небесен Отец не е насадил, ще се изкорени. Оставете ги! Те са слепи водачи на слепци! Ако пък слепец води слепеца, и двамата ще паднат в ямата!“

А Петър рече на Учителя: „Разясни ни тази притча.“ Исус отвърна: „И вие ли не разбирате? Още ли не разбирате, че всичко, което влиза в устата, минава в корема и се изхвърля навън? А онова, което излиза из устата, идва от сърцето. То именно осквернява човека. Защото от сърцето излизат зли помисли, убийства, прелюбодеяния, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули. Това осквернява човека, а не яденето с неумити ръце.“

След това Исус замина за областите Тир и Сидон. Така пристигна заедно с учениците Си в околностите на Кесария Филипова.

Тогава Исус попита Своите ученици: „За кого Ме мислят човеците?“ Те отговориха: „Едни – за Йоан Кръстител, други – за Илия, а някои – за Йеремия или за някой друг от пророците.“

А Той ги попита: „А вие за кого Ме мислите?“ Симон Петър отговори: „Ти си Христос, Синът на Живия Бог!“ Тогава Исус му рече: „Блажен си ти, Симоне, сине на Йон, защото не плът и кръв ти откри това, а Моят Отец, Който е на небесата! И Аз ти казвам – ти си Петър* (* Камък) и на този камък ще съградя Църквата Си и силите на ада няма да й надделеят. Ще ти дам ключовете на Небесното царство. И каквото свържеш на земята, ще бъде свързано на небесата. И каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.“ Тогава Исус заповяда на Своите ученици да не обаждат на никой, че Той е Христос.

 

Исус възвестява, че ще бъде разпънат

Оттогава Исус започна да открива на учениците Си, че Той трябва да отиде в Йерусалим. Там ще бъде отхвърлен и ще претърпи много от старейте, първосвещениците и книжниците. Ще бъде убит и на третия ден ще възкръсне. А Петър, като Го издърпа настрана, захвана да Му възразява: „Господи! Милостив да е Бог към Тебе! Дано да не стане това!“

Но Исус се обърна, погледна Своите ученици и рече на Петър: „Махни се от Мене, сатана! Ти Ме съблазняваш, защото мислиш не за това, което е Божие, а за онова, което е човешко!“

Тогава повика народа и рече:

„Който иска да върви след Мене, нека да се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва. Защото, който иска да спаси душата си, ще я погуби. А който погуби душата си заради Мене и Благовестието, той ще я спаси. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а навреди на душата си? Който се срамува от Мене

и от Моите думи пред тоя прелюбодеен и грешен род, и Син Човечески ще се срамува от него. И ще въздаде на всеки според делата му, когато дойде в Славата на Своя Отец със светите ангели.

Истина ви казвам – тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докато не видят Син Човечески да дохожда в Своето Царство.“

 

Преображението на Исус

След шест дни Исус взе със Себе Си Петър, Йоан и Яков. И ги възведе на високата планина да се помоли. И когато се молеше, Той се преобрази пред тях. Лицето Му засия като слънце, а дрехите Му станаха бели като светлина.

И ето, двама мъже приказваха с Него. Това бяха Мойсей и Илия, които се явиха в слава. Те говориха за Неговата смърт, от която щеше да умре в Йерусалим.

А Петър, Йоан и Яков бяха налегнати от сън. Но като се събудиха, видяха славата на Исус и онези, които стояха с Него.

И когато двамата се отдалечиха, Петър рече: „Учителю! Добре ни е тук! Да направим три сенника – за Тебе, за Мойсей и за Илия!“ Не знаеше какво говори от страх.

Още не беше свършил и ето, яви се светъл облак и ги обгърна. Когато облакът ги засени, те бяха обхванати от ужас. И се чу глас:

„Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение! Него слушайте!“

Като чуха това, учениците паднаха ничком и твърде много се уплашиха. Но Исус се приближи, докосна ги и рече: „Станете и не се бойте!“ Когато те подигнаха очи, не видяха никой друг освен Исус.

Когато слизаха от планината, Той им заповяда да не разказват на никого това, което бяха видели, докато Син Човечески не възкръсне от мъртвите. Те удържаха обещанието си, но се питаха помежду си какво означава това да „възкръсне от мъртвите“.

Петър, Йоан и Яков започнаха да Го разпитват: „Защо книжниците казват, че първо трябва да дойде Илия?“ Исус им отговори: „Първо ще дойде Илия и ще приготви всичко. Но казвам ви, че Илия вече дойде и не го познаха. Сториха му каквото си искаха. Така и Син Човечески трябва да пострада от тях и да бъде унижен, както е писано за Него.“ Тогава те разбраха, че Той им говори за Йоан Кръстител.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.