библия за младежи - Новият Завет - Разпъването, възкресението, възнесението

Исус и Неговите ученици

Историята на Спасението

Исус и Неговите ученици

Когато Исус излизаше от храма, един от Неговите ученици Му каза: „Учителю, виж какви камъни и какви здания!“

Той отговори: „Виждате ли всичко това? Истина ви казвам – ще дойдат дни, когато тук няма да остане камък върху камък.“

И когато беше на Елеонската планина и гледаше храма, Петър, Яков, Йоан и Анд­рей Го попитаха насаме: „Учителю, кажи ни кога ще стане това? И какво ще е знамението за Твоето пришествие и за края на света?“

Тогава Исус им отговори: „Пазете се да не ви прелъсти някой. Защото мнозина ще дойдат в Мое име и ще казват: „Аз съм Христос!“ И мнозина ще бъдат измамени. Не вървете след тях!

Ще чувате вести за боеве и войни. Внимавайте и не се смущавайте, понеже всичко това трябва да стане. Но това все още не е краят.

Защото ще въстане народ против народ и царство против царство. И на места ще има големи трусове. Ще има глад и мор, ще има смутове и страхотии и големи личби от небето. Но това е само началото на страданието.

Защото през ония дни ще има такава скръб, каквато не е имало, откакто Бог е сътворил света, и никога няма да има. На земята ще бъде голяма неволя и гняв върху народа на Израил. И неговите синове ще паднат под острието на меча, ще бъдат откарани в плен по всички народи. А Йерусалим ще бъде тъпкан от езичници, докато не се изпълнят времената на езичниците. И ако Господ не беше съкратил онези дни, не би се спасил нито един човек. Но заради избраните Господ е съкратил тези дни.

 

Краят на света

А в дните след онази скръб ще има личба по слънцето, месечината и звездите. Слънцето ще потъмнее, месечината няма да праща светлината си и небесните звезди ще изпадат от небето. По земята ще настане тъга и у народите – недоумение от морския шум и вълнение. Тогава човеците ще примират от страх и от очакване на това, което ще връхлети върху вселената, защото и небесните сили ще се разклатят.

Тогава на небето ще се яви знамението на Син Човечески. И ще видят Син Човечески да идва на облаци със сила и в голяма слава. Тогава Той ще изпрати ангелите Си с гръмогласна тръба да съберат избраниците Му от четирите посоки на ветровете, от единия до другия край на небесата. И когато това започне да се сбъдва, изправете се и подигнете главите си, защото се приближава избавлението ви.

Погледнете смокинята и всички други дървета. Когато виждате, че разцъфват, знаете, че лятото е вече близо. Така и когато видите това да се сбъдва, знайте, че Божието царство е близо. Истина ви казвам – няма да премине този род, докато всичко това не се сбъдне. Небе и земя ще преминат, но думите Ми няма да преминат.

Затова внимавайте за себе си! Да не би сърцата ви да бъдат отегчавани с преяждане, пиянство и житейски грижи и да ви застигне онзи ден внезапно. Защото той ще падне като примка върху всички живеещи по цялото земно лице.

И така, бъдете будни, защото не знаете в кой час ще дойде вашият Господ. Ако стопанинът на къщата знаеше 6 кой час ще дойде крадецът, той щеше да стои буден и нямаше да го остави да се вмъкне в къщата. Затова и вие бъдете готови, понеже не знаете деня, в който ще дойде Син Човечески.

 

Притчата за мъдрите и за неразумните девици

Тогава Небесното царство ще бъде като десет девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца. Пет от тях бяха мъдри, а другите пет – неразумни. Неразумните взеха светилниците си, но не взеха със себе си масло. А мъдрите заедно със своите светилници взеха и масло в съдовете си. И понеже младоженецът се бавеше, всички задрямаха и заспаха.

А посред нощ се чу вик: „Ето, младоженецът иде! Излизайте да го посрещнете!“

Тогава десетте девици станаха и запалиха светилниците си. А неразумните рекоха на мъдрите: „Дайте ни от вашето масло, защото светилниците ни гаснат.“ Но мъдрите отговориха: „Да не би да не стигне и на нас, и на вас! По-добре отидете при продавачите и си купете.“

И докато те бяха при продавачите, пристигна младоженецът. Готовите влязоха с него на сватбата и вратата се затвори. По-късно дойдоха и другите девици и завикаха: „Господине! Господине, отвори ни!“ Но той им рече: „Истина ви казвам – не ви познавам.“

И така, бъдете будни, защото не знаете часа, когато ще дойде Син Човечески!

 

Притчата за талантите

Небесното царство ще бъде като човек, тръгнал на път. Той повикал слугите си и им поверил имота си. На единия дал пет таланта, на втория – два, а на третия – един. На всеки според способностите му. И веднага отпътувал.

Онзи, който получил пет таланта, отишъл и ги вложил в работа, така че спечелил други пет таланта. Също и онзи, който получил два таланта, спечелил и други два. А онзи, който получил един талант, отишъл, разкопал земята и скрил среброто на господаря си.

След време господарят на тия слуги се завърнал и им поискал сметка. Онзи, който бил получил пет таланта, донесъл и други пет. Приближил се към господаря си и казал: „Господарю, ти ми повери пет таланта. Ето, аз спечелих с тях и други пет!“ А господарят му рекъл: „Хубаво си сторил! Добър и верен слуга си! В малко си бил верен, над много ще те поставя! Ела да споделиш радостта на господаря си!“

Дошъл и онзи, който бил взел два таланта, и рекъл: „Господарю, ти ми повери два таланта. Ето, аз спечелих с тях и други два!“ Господарят му рекъл: „Хубаво си сторил! Добър и верен слуга си! В малко си бил верен, над много ще те поставя! Ела да споделиш радостта на господаря си!“ Пристъпил и онзи, който бил взел един талант, и рекъл: „Господарю, знаех, че си жесток човек. Жънеш, където не си сял, и събираш плодове, където не си садил. Затова се уплаших. Отидох и скрих таланта ти в земята. Ето ти твоето!“

А господарят отговорил: „Ти си лукав и ленив раб! Като си знаел, че жъна, където не съм сял, и събирам, където не съм садил, трябваше поне да внесеш парите ми при банкерите. И сега щях да си прибера своето с лихва. Вземете от него таланта и го дайте на онзи, който има десет таланта. Защото на всеки, който има, ще се даде и преумножи. А от онзи, който няма, ще се отнеме и това, което има.

А негодния раб хвърлете във външната тъмнина. Там ще бъде плач и скърцане със зъби.“

 

Страшният, съд

А когато дойде Син Човечески в славата Си и всички свети ангели с Него, тогава ще седне на престола като Цар. Ще се съберат пред Него всички народи. И ще отдели добрите от лошите, както пастир отлъчва овце от кози. Ще постави овцете от дясната Си страна, а козите – от лявата.

Тогава Царят ще каже на онези, които са от дясната Му страна: „Елате вие, благословените от Моя Отец, и наследете царството, приготвено за вас от сътворението! Защото гладен бях и Ми дадохте да ям, жаден бях и Ме напоихте, странник бях и Ме приютихте, гол бях и Ме облякохте, болен бях и Ме посетихте, в тъмница бях и Ме споходихте.“

Тогава праведните ще Му отговорят: „Господи, кога Те видяхме гладен и Те нахранихме или жаден и Те напоихме? Кога Те видяхме странник и Те прибрахме или гол и Те облякохме? Кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме?“ А Царят ще им отговори: „Истина ви казвам – всичко, което сте сторили на един от тия Мои най-малки братя, на Мене сте го сторили!“

Тогава ще каже и на онези, които са от лявата Му страна: „Вървете си от Мене, проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и неговите ангели! Защото гладен бях и не Ми дадохте да ям, жаден бях и не Ме напоихте, странник бях и не Ме приютихте, гол бях и не Ме облякохте, болен и в тъмница бях и не Ме споходихте.“

Тогава те ще Му отговорят: „Господи, кога Те видяхме гладен, жаден, странник, гол, болен или в тъмница и не Ти послужихме?“ Тогава Той ще им отговори: „Истина ви казвам – онова, което не сте сторили на един от тия Мои най-малки братя, и на Мене не сте го сторили!“

И те ще отидат във вечна мъка, а праведните – във вечен живот.“

 

Юда иска да предаде Исус

След два дни беше Пасха и празникът на безквасните хлябове. След като разказа тези притчи, Исус рече на учениците Си: „Знайте, че след два дни ще бъде Пасха и Син Човечески ще бъде предаден на разпятие.“

Тогава първосвещениците, книжниците и народните старей се събраха в двора на първосвещеника Каяф. И на своя съвет решиха да уловят Исус с измама и да Го убият. Но казваха: „Само не на празника, за да не настъпи смут сред народа.“

И влезе Сатаната в Юда Искариот, един от дванадесетте. Той отиде и се уговори с първосвещениците и воеводите как да им предаде Исус. Попита ги: „Какво ще ми дадете, за да ви Го предам?“ А онези се зарадваха и се споразумяха да му дадат сребърници. Предложиха му тридесет сребърника и той се съгласи. Оттогава Юда търсеше удобен случай да Го предаде, но не пред народа.

 

Тайната вечеря

В първия ден на празника на безквасните хлябове, когато се принасяше в жертва пасхалното агне, учениците дойдоха при Исус и Го попитаха: „Къде искаш да Ти приготвим да ядеш пасхата?“

Тогава Той изпрати двама от Своите ученици в града, като им каза: „Ще срещнете един човек, който ще носи стомна с вода. Тръгнете след него. И където влезе той, кажете на стопанина: „Учителят пита: „Къде е стаята, в която трябва да ям пасхата с учениците Си? Времето Ми наближава!“ И той ще ви покаже голяма горница* (* Горница – стая в горната част на къща), постлана и готова. Там пригответе!“ Учениците излязоха и отидоха в града. Намериха всичко, както им бе казал. Приготвиха пасхата. Когато се свечери, Исус отиде с дванадесетте апостоли.

И когато настана часът, Той седна на трапезата заедно с тях.

Тогава им рече: „От сърце пожелах да ям с бас тази пасха преди Моите страдания. Защото казвам ви – няма вече да я ям, докато тя не се извърши в Божието царство.“

По време на вечерята, през онази нощ, когато щеше да бъде предаден, Господ Исус взе хляб, благослови, благодари, преломи го и даде на Своите ученици, като каза: „Вземете, яжте! Това е Моето тяло, което за бас се дава. Това правете за Мой спомен!“

После взе чашата, благодари, даде им и рече: „Пийте от нея всички, защото това е Моята кръв на Новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на греховете, Това правете за Мой спомен!“

И всички пиха от чашата.

По време на вечерята дяволът вече бе вложил в сърцето на Юда Симонов Искариот решението да предаде Исус.

Исус знаеше, че Отец е поверил всичко в Неговите ръце и че от Бог е излязъл и при Бог отива. Затова Той стана от трапезата. Съблече горната Си дреха, взе обрус* (* Обрус – кърпа за ръце и за лице) и се препаса. После наля вода в един съд, започна да мие нозете на учениците и да ги отрива с обруса. И когато дойде при Симон Петър, той Му каза: „Господи, Ти ли ще ми миеш нозете?“ Исус му отговори: „Това, което върша Аз, ти сега не си способен да разбереш, но после ще узнаеш.“

Петър Му рече: „Няма да умиеш нозете ми!“ Исус му отговори: „Ако не те умия, нямаш дял с Мене.“ Тогава Симон Петър Му каза: „Господи, умий не само нозете ми, а и ръцете, и главата!“

Но Исус му отвърна: „Умитият има нужда само нозете си да умие, понеже целият е чист!

И вие сте чисти, но не всички!“ Защото Исус знаеше кой щеше до Го предаде.

 

Правете същото, каквото Аз направих за вас

След като им уми нозете, Исус облече дрехата Си. Седна пак на трапезата и им рече:

„Знаете ли какво направих за вас? Вие Ме наричате Учител и Господ. И правилно казвате, защото съм такъв! И така, ако Аз, Господ и Учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни да умивате нозете един на друг. Аз ви дадох пример да правите това, което Аз направих за вас. Истина, истина ви казвам – няма слуга по-горен от господаря си, нито пратеник, по-горен от онзи, който го е пратил. И след като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате!“

 

Исус посочва Своя предател

„Не за всички вас говоря! Аз зная кои съм избрал. Но да се сбъдне Писанието – който яде с Мене хляб, дигна против Мене петата си.“

Когато каза това, Исус се смути духом. Но после изрече: „Истина, истина ви казвам – един от вас ще Ме предаде!“

Тогава учениците взеха да се споглеждат, недоумявайки за кого говори. И започнаха да се питат помежду си кой ли от тях ще направи това. А един от учениците, когото Исус обичаше, се беше облегнал на Неговите гърди. Симон Петър му направи знак да попита кой е този, за когото говори Учителят.

Ученикът извърна главата си към Исус и Го попита: „Господи, кой?“ А Исус му отговори: „Онзи, за когото Аз ще натопя залък в блюдото.“

Натопи залък и го подаде на Юда Симо- нов Искариот. След това Сатаната влезе в Юда. А Исус му рече: „Каквото ще вършиш, върши по-скоро.“ Никой от насядалите на трапезата обаче не разбра защо му каза това. А понеже Юда държеше ковчежето, някои мислеха, че Исус му казва: „Купи каквото ни трябва за празника!“, или че го праща да раздаде нещо на сиромасите.

Юда, като взе залъка, веднага излезе. Беше нощ.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.