библия за младежи - Новият Завет - Общественият живот на Исус

Исус в Назарет

Историята на Спасението

Исус в Назарет

Заминавайки оттам, Исус дойде заедно с учениците Си в Назарет, където беше израснал. Според обичая влезе в събота в синагогата и стана да чете. Подадоха Му книгата на пророк Исай. Той я разви и намери мястото, където бе написано:

„Дух Господен е Върху Мене! Затова Ме помаза да благовестя на бедните, прати Ме да лекувам ония, които имат сърца съкрушени, да проповядвам на пленените освобождение и на слепите преглеждане, да пусна на свобода измъчените, да проповядвам благоприятната Господня година. “

Исус сгъна книгата, даде я на послушника и седна. Очите на всички в синагогата бяха насочени към Него. Той започна да им говори: „Днес се изпълни това писание, което чухте.“

И мнозина се чудеха на благодатните Му думи. И казваха: „Откъде у него това? Каква е тая мъдрост, която му е дадена, че такива чудеса стават чрез неговите ръце! Не е ли той синът на Йосиф? Не е ли синът на Мария, сродник на Яков и Йосия, Юда и Симон? Не са ли тук между нас и неговите сродници? Откъде у него е всичко това?“

А Той им рече: „Навярно ще Ми кажете поговорката – лекарю, изцери се сам! Направи и тук, в Твоя роден край, онова, което чухме, че е станало в Капернаум. Истина ви казвам – никой пророк не е приет в отечеството си. Всеки пророк е без почит в отечеството си, между сродниците си и у дома си.“

Като чуха това, всички в синагогата се изпълниха с ярост. Станаха и изведоха Исус вън от града. Заведоха Го на възвишението, за да Го блъснат оттам.

Но Той премина посред тях и си отиде. И не можа да извърши там никакво чудо. Само малцина болни изцери, като възложи ръцете Си върху им. И се чудеше на неверието на хората.

 

Исус укротява бурята

Един ден Исус захвана да поучава край морето. И понеже при Него се събра много народ, Той влезе с учениците Си в един кораб. Вечерта на същия ден им каза: „Да минем на отсрещната страна на езерото.“

Учениците разпуснаха народа, взеха Исус със себе си и корабът отплава. Съпровождаха ги и други ладии. Докато влизаха навътре, Той заспа.

В езерото се подигна бурен вятър. Вълните заливаха борда и корабът се пълнеше с вода. Намираха се в голяма опасност, а Исус продължаваше да спи върху възглавница на кърмата. Учениците пристъпиха към Него, събудиха Го и Му казаха: „Учителю, нима не Те е грижа, че загиваме? Господи, спаси ни! Загиваме!“

Тогава Той им рече: „Защо се страхувате? Нима нямате вяра!“ След това се закани на вятъра и заповяда на вълните: „Замлъкни! Спри!“ Вятърът утихна и на­стана голяма тишина.

Тогава им каза: „Къде е вярата ви? Защо се уплашихте толкова?“

Голям страх обзе учениците и те заговориха помежду си: „Кой е Този, че вятърът и водите Му се покоряват?“

Пристигнаха на отсрещния бряг и слязоха в Гадаринската земя, която е срещу Галилея. Там Исус срещна един човек, който от много години страдаше от бяс. От дълго бреме този човек не обличаше никакви дрехи и не живееше в къща, а по гробищата. Никой не можеше да го върже. Много пъти бе оковаван с окови и вериги, но той разкъсваше веригите и чупеше оковите. Никой не беше 6 състояние да го укроти. Освен това беше много опасен и никой не смееше да мине по този път. Ден и нощ викаше из хълмовете и гробищата и се удряше с камъни.

Като видя Исус отдалече, затича се, падна ничком пред Него и се поклони. После извика с висок глас: „Какво имаш Ти с мене, Исусе, Син на Всевишния Бог? Заклевам Те в Бог, не ме мъчи!“

Защото Исус му бе казал: „Излез ти, нечист дух, от човека!“ След това го попита: „Как ти е името?“

Той отговори: „Легион ми е името, понеже ние сме много!“ Защото в човека бяха влезли много бесове. Те молеха Исус да не им заповядва да идат в бездната на пъкъла.

А по баира пасеше голямо стадо свине. Бесовете Го молеха: „Прати ни в свинете, нека влезем в тях!“ Исус им позволи.

Нечистите духове излязоха от човека и влязоха в свинете. И ето, цялото стадо, а те бяха около две хиляди, се сурна по стръмнината в морето и се издави.

Като видяха станалото, свинарите, които пасяха стадото, избягаха и разказаха за случилото се в града и в околността. Жителите веднага дойдоха да видят какво точно е станало. И намериха онзи, който беше по-рано бесен, сега да седи облечен и със здрав ум при нозете на Исус. Те се изплашиха. А очевидците им разказаха как стана всичко с бесния, как беше спасен и какво се случи със свинете.

Тогава хората от Гадаринската околност помолиха Исус да си отиде, защото изпитваха голям страх. Исус се качи в кораба, за да се върне.

А онзи, който беше по-рано бесен, Го помоли да тръгне с Него. Но Исус не му позволи и каза: „Иди си у дома при своите и им разкажи какво ти стори Господ и как те помилва.“ Човекът се върна в града и започна да разказва навред какво стори за него Исус. И всички се чудеха.

 

Възкресението на дъщерята на Яир

Исус отново прекоси езерото с кораба. Много хора очакваха с нетърпение завръщането Му и стояха край брега. И ето, дойде един човек на име Яир, който беше началник на синагогата. Падна пред нозете на Исус и започна да Го моли да отиде в дома му. Той имаше едничка дъщеря на около дванадесет години, която умираше. Човекът молеше: „Господи, дъщеря ми е на умиране. Ела и възложи върху нея ръце, за да оздравее и да остане жива.“

Исус тръгна с него. Заедно с Него вървяха учениците Му и множество народ, който Го притискаше. Между тях беше и една жена, която страдаше от кръвотечение дванадесет години. Много бе претеглила и по лекари бе потрошила всичко, което бе имала. Но от това нямаше никаква полза, а ставаше все по-зле.

Когато чу за Исус, тя приближи изотзад и докосна дрехата Му, защото си мислеше: „Само до дрехите Му да се допра и ще оздравея.“ И тозчас пресекна 6 нея кръвотечението. Тя усети с тялото си, че е изцерена от болестта.

А и Исус усети в Себе Си, че от Него излезе сила. Обърна се към народа и рече: „Кой се допря до дрехите Ми?“

Всички отричаха. А Петър каза: „Учителю, народът Те обкръжава и притиска, а Ти питаш: Кой се допря до Мене?“ Но Исус отвърна: „Някой се допря до дрехите Ми, защото усетих, че от Мене излезе сила.“ И се огледа наоколо, за да види кой бе извършил това.

Като видя, че не може да се укрие, жената, разтреперана, се приближи. Падна пред Исус и разказа на целия народ защо се бе допряла до Него и как веднага се е излекувала. А Исус й рече: „Не бой се, дъще! Твоята вяра те спаси! Иди си с мир и бъди здрава!“

И от онзи миг жената беше здрава.

Докато Исус още говореше, от дома на Яир дойде някой и му каза: „Дъщеря ти умря! Не прави труд на Учителя!“ Но Исус чу и му рече: „Не бой се! Само вярвай и тя ще бъде спасена!“

Когато дойдоха в къщата, всички плачеха и ридаеха. Исус им каза: „Не плачете! Детето не е умряло, а спи.“ А те Му се присмиваха, защото знаеха, че е умряла.

Но Исус отпрати всички. Взе със Себе Си само бащата и майката на момичето и Петър, Яков и Йоан, които бяха с Него. Влязоха там, където лежеше детето. Исус хвана момичето за ръка и извика: „Талита, куми!“, което означава: „Момиче, на тебе казвам: Стани!“

И духът й се възвърна. Тя стана и започна да ходи. Родителите бяха изумени, но Исус им заповяда да не казват никому за станалото. После поръча да й дадат да яде. Но за всичко това се разчу по цялата околност.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.