библия за младежи - Старият Завет - Времето на пророците

Илия и пророците на Ваал

Историята на Спасението

Илия и пророците на Ваал

След като изминаха много дни, на третата година дойде слово от Господ към Илия:

„Иди и се яви пред Ахав, защото Аз ще дам дъжд на земята!“

Илия отиде при Ахав.

А когато Ахав го видя, рече:

„Ти ли си този, който смущава Израил?“

Илия му отговори: „Не аз смущавам Израил, а ти и бащиният ти дом, понеже презряхте заповедите на Господ и следвате Ваал. Сега събери цял Израил при мене на планината Кармил и доведи четиристотин и петдесетте пророци на Ваал, които се хранят от трапезата на Йезавел!“

Ахав повика всички синове на Израил и събра всички пророци на планината Кармил.

Тогава Илия пристъпи към събралия се народ и каза:

„Докога ще се двоумите между двама господари! Ако Господ е Бог, вървете след Него, ако е Ваал – него следвайте!“

А народът не му отговори нищо.

Илия продължи: „Само аз останах пророк на Господ, а Вааловите пророци са четиристотин и петдесет. Нека ни дадат две телета. Нека те си изберат едно от тях, да го разсекат и да го положат върху дърва, но огън да не подклаждат. А аз ще приготвя другото теле, ще го положа върху дърва и няма да подклаждам огън. Тогава вие призовете името на вашия бог, а аз ще призова името на Господ, моя Бог. Оня Бог, Който отговори чрез огън, Той е Бог.“

И целият народ отговори: „Нека бъде така!“

След това Илия рече на Вааловите пророци: „Изберете си едно теле и го пригответе първи, понеже сте много повече. Призовете името на вашия бог, но огън не подклаждайте.“

Те взеха телето, което им бе дадено, приготвиха го и призоваваха името на Ваал от заранта до пладне, казвайки: „0, Ваале, чуй ни!“ Но нямаше нито глас, нито отговор. И те скачаха пред жертвеника, който бяха направили.

По пладне Илия започна да им се присмива: „Викайте по-високо, защото той е бог. Може би се е замислил или е зает с нещо, или е на път, а може би и спи – трябва да се събуди!“

И те завикаха още по-високо. И започнаха според обичая си да се пробождат с ножове и копия, докато се обляха в кръв.

Когато пладне мина, те продължиха да вилнеят чак до вечерното жертвоприношение. Но не се чу нито глас, нито отговор, нито знак, че някой ги е чул.

 

Тогава Илия рече на целия народ: „Приближете се до мене!“

И народът се приближи.

Той въздигна жертвеника на Господ, който беше срутен. Взе дванадесет камъка, точно толкова, колкото са колената на синовете на Яков, на когото Господ бе казал: „Израил ще бъде твоето име!“ И съгради от тези камъни жертвеник в името на Господ. Около жертвеника изкопа ров, толкова широк, че да може да се посеят две мери жито. Нареди дърва, разсече телето и го положи върху дървата. Тогава каза:

„Напълнете четири делви вода и ги излейте върху дървата и жертвата за всесъжение!“

И те направиха така.

После каза: „Направете го втори път!“ И те повториха.

Тогава им рече: „Направете го и трети път!“

И те потретиха.

Водата се разля около жертвеника и ровът се напълни.

Когато дойде време да се принесе вечерната жертва, пророк Илия се приближи и рече: „Господи, Боже на Авраам, Исаак и Израил! Нека позная днес, че Ти единствен си Бог на Израил и че аз съм Твой раб и извърших всичко по Твоята дума. Чуй ме, Господи, чуй ме! Нека познае този народ, че Ти, Господи, си Бог и Ти ще обърнеш сърцето им.“

И огън от Господ падна и погълна жертвата и дървата, а водата, която беше в рова, пресуши.

Народът се уплаши. Като видяха това, всички хора паднаха ничком и казаха: „Господ е Бог! Господ е Бог!“

Илия им рече:

„Хванете Вааловите пророци! Нито един от тях да не избяга!“

Те ги хванаха, а Илия ги отведе при потока Кисон и там ги изкла.

В това време задуха вятър, небето потъмня от облаци и заваля силен дъжд. И гладът в тая земя престана.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.