библия за младежи - Старият Завет - Излизането от Египет

Израилтяните се подготвят за влизането в Ханаанската земя

Историята на Спасението

Израилтяните се подготвят за влизането в Ханаанската земя

Господ рече на Мойсей:

„Изпрати мъже, по един от всяко коляно, за да разгледат Ханаанската земя, която Аз давам на синовете на Израил. Изпрати първенците измежду тях!“ Мойсей изпрати за съгледвачи дванадесет мъже и им каза:

„Идете в тая южна страна и се качете на планината. Огледайте народа, който живее там. Вижте дали е силен или слаб, малоброен или многоброен. Огледайте градовете, в които живее. Вижте дали се влиза свободно или са укрепени? Разгледайте каква е земята, дали е тучна или пуста, има ли по нея дървета или няма? Бъдете смели и вземете от плодовете на земята!“

А това беше по времето, когато зрееше гроздето. Те отидоха и огледаха всичко. Стигнаха до една долина. Оттам отрязаха лозова пръчка с един грозд, който двама мъже понесоха на прът. Взеха и нарове, и смокини. Нарекоха това място Есхол* (* Есхол – грозд) заради грозда, който отрязаха там.

След като огледаха всичко, върнаха се в стана на четиридесетия ден.

Отидоха при Мойсей и Арон и при целия Израилев народ. Те бяха в пустинята Фа- ран. Там разказаха за земята и показаха нейните плодове.

 

Народът роптае против Мойсей

Мъжете казаха на Мойсей:

„Бяхме в земята, в която ни изпрати. В нея наистина тече мед и мляко. Ето нейните плодове. Но народът, който живее в онази земя, е силен. Градовете им са укрепени и са твърде големи. Там видяхме и синовете на Енак. Амалик живее в южната част на земята. Хетейците, йевусейците и аморейците живеят по планината. А хананейците живеят край морето и по брега на Йордан.“

Халев накара народа да замълчи и заговори пред Мойсей:

„Да отидем и да я превземем, защото можем да я завладеем лесно!“

Но ония, които бяха ходили заедно с него, рекоха:

„Не можем да тръгнем против тоя народ, защото е по-силен от нас.“

И пръснаха ужасни слухове между синовете на Израил за земята, която бяха огледали:

„Земята, която изходихме, за да огледаме, е земя, която гълта своите жители. Всички хора, които видяхме, са много едри човеци. Там видяхме и исполините, Енаковите синове от исполинския род. Пред тях изглеждахме като скакалци, такива бяхме и в техните очи.“

Тогава народът нададе вик и плака през цялата нощ. И всички синове на Израил роптаеха против Мойсей и Арон:

„0, да бяхме умрели в Египетската земя или да бяхме измрели в пустинята! И защо Господ ни води в тази земя? За да паднем от нож и жените и децата ни да станат плячка на нашите врагове ли? Не е ли по- добре да се върнем в Египет?“

И си казваха един на друг:

„Да си изберем главатар и да се върнем в Египет.“

А Исус, син на Навин, и Халев, син на Йефон, бяха между онези обгледвачи. Те говореха на израилтяните:

„Земята, която изходихме, за да огледаме, е много, много добра. Ако Господ е милостив към нас, ще ни въведе в нея и ще ни даде земята, в която тече мед и мляко. Само не въставайте против Господ.

Не бойте се от тях!“

И докато цялото събрание искаше да ги избие с камъни, слабата на Господ се яви над синията. Тогава Господ рече на Мойсей:

,Докога ще Ме огорчава тоя народ? И докога няма да Ми вярва при всичките личби, които Аз извърших за него? Ще го поразя с мор, ще го изтребя и ще произведа от тебе народ по-многоброен и по-силен от него.“

 

Мойсей моли Господ за прошка

Но Мойсей отговори на Господ:

„Ще чуят египтяните, изсред които Ти със силата Си изведе народа. Ще чуят и жителите на оная земя. Те знаят, че Ти, Господи, си с този народ, че Ти, Господи, им даваш да Те виждат лице в лице, че Твоят облак стои над тях и Ти вървиш пред тях денем в облачен стълб, а нощем в огнен стълб. Затова, ако Ти изтребиш този народ като един човек, то другите народи, които са чули за славата Ти, ще кажат: „Господ не можа да въведе тоя народ в земята, която му бе обещал с клетва, и затова го погуби в пустинята.“

Нека се възвеличи Твоята сила, Господи, както Ти бе казал: „Господ е дълготърпелив и многомилостив. Той прощава беззаконията и престъпленията, но не оставя без наказание и за беззаконието на бащите наказва децата до трето и четвърто коляно!“ Моля те, прости греха на тоя народ заради голямата Си милост, както си му прощавал от Египет дотук.“

 

Недостатъчни личби

И рече Господ:

„Аз прощавам според думата ти. Но се заклевам, че всички, които видяха славата Ми и личбите Ми, извършени в Египет и в пустинята, но Ме изкушаваха вече десет пъти и не слушаха гласа Ми, няма да видят земята, която съм обещал с клетва на бащите им. Всички, които Ме огорчаваха, няма да я видят.

Кажи на Израилевите синове, че в пустинята ще паднат телата ви. Но вашите деца, за които казвахте, че ще станат плячка на враговете, ще въведа там. Те ще познаят земята, която вие презряхте. Труповете ви ще паднат в пустинята. Вашите синове ще се скитат из нея четиридесет години и ще теглят за вашето блудодейство, докато не загинат телата ви в пустинята.“

А онези, които Мойсей бе пратил да огледат земята и които след завръщането си подигнаха против него цялата общност, пръскайки неверни слухове и лъжейки със злоба за земята, умряха, поразени пред Господ. Само Исус Навин и Халев останаха живи.

На сутринта народът стана рано, изкачи се на върха на планината и каза: „Отиваме на онова място, за което Господ говори, понеже съгрешихме!“

Но Мойсей им рече:

„Защо престъпвате заповедта на Господ? Няма да успеете. Не се качвайте нагоре, защото Господ не е между вас и ще ви поразят враговете.“

Но те дръзнаха да се изкачат на върха на планината, а ковчегът на завета с Господ и Мойсей не се отделиха от стана. Тогава амаликитците и хананейците, които живееха в планината, слязоха, разгромиха ги и ги гониха до Хорма.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.