библия за младежи - Старият Завет - Излизането от Египет

Златният телец

Историята на Спасението

Златният телец

Когато народът видя, че Мойсей се бави и не слиза от планината, събра се при Арон и му рече: „Стани и ни направи бог, който да върви пред нас! Защото не знаем какво стана с Мойсей, човека, който ни изведе от Египетската земя.“

Арон им отговори: „Извадете златните обици от ушите на жените, на синовете и на дъщерите си и ми ги донесете!“

И всички донесоха златните си обици на Арон. Той ги взе, разтопи ги в калъп и направи от тях излян телец.

Тогава народът извика: „0, Израиле, този е твоят бог, който те изведе от Египетската земя!“

Като видя това, Арон съгради пред телеца жертвеник и постанови:

„Утре е празник в чест на Господ!“

На другия ден станаха рано, принесоха всесъжение чрез изгаряне и донесоха помирителни дарове. После народът седна да яде и пие, а след това стана да играе. Тогава Господ рече на Мойсей: „Побързай да слезеш, защото твоят народ, който ти изведе от Египетската земя, се разврати.

Много скоро се отклониха от пътя, кой­то Аз заповядах да следват. Направиха си излян телец, покланят му се и му прина­сят жертва, викайки: „Този е твоят бог, о Израиле, който те изведе от Египетска­та земя.“

Господ му каза още: „Аз виждам, че този народ е твърдоглав. Остави Ме да се разпали гневът Ми против тях и да ги изтребя. Но от тебе ще произведа многоброен народ.“

Но Мойсей взе да моли Господ, своя Бог, и каза:

„Господи, нека не се разпалва гневът Ти против Твоя народ, който Ти изведе от Египетската земя с велика сила и с твърда ръка! Защо да казват египтяните: „Той ги изведе за зло, за да ги убие в планините и да ги изтреби от лицето на земята!“ Отвърни разпаления Си гняв и отмени погубването на Твоя народ. Спомни си за Авраам, Исаак и Яков, Твоите слуги, на които Ти се кле в Себе Си, казвайки: „Ще умножа и преумножа семето ви колкото небесните звезди и земята, за която говорих, ще дам на потомството ви за вечно владение!“

Господ се съжали и отмени злочестина- та, която каза, че ще стори на Своя на­род.

 

Гневът на Мойсей

Тогава Мойсей се обърна и слезе от планината. В ръцете му бяха двете каменни плочи на откровението, изписани бяха и от едната, и от другата страна. Плочите бяха дело на Бог и писмото, издълбано на плочите, беше Божие писмо.

Когато чу Исус Навин гласа на народа, който вдигаше шум, каза на Мойсей: „Боен вик се чува в стана.“

Но Мойсей отговори: „Това не е вик на победители, нито писък на победени. Аз чувам глас на хора, които пеят. “

И когато наближи до стана, видя телеца и танците. Тогава пламна от гняв и хвърли от ръцете си плочите, така че ги строши в подножието на планината.

Грабна телеца, който бяха направили, изгори го в огъня, стри го на прах и го изсипа във вода, която даде да изпият синовете на Израил.

И каза Мойсей на Арон: „Какво ти е сторил този народ, та го вкара в голям грях?“

Арон му отговори: „Нека не се разпалва гневът на господаря ми. Ти сам знаеш, че тоя народ е буен. Те ми казаха: „Направи ни бог, който да върви пред нас. Защото не знаем какво стана с Мойсей, човека, който ни изведе от Египетската земя.“ Аз пък им рекох: „Който има злато, да го снеме от себе си.“ Така ми дадоха златото, аз го хвърлих в огъня и излях този телец.“

На другия ден Мойсей каза на народа: „Вие сторихте голям грях. Затова аз ще възляза при Господ. Може би ще измоля прошка за вас.“

Мойсей се върна при Господ и каза:

„О, Господи, този народ извърши голям грях – направи си бог от злато. Все пак те моля, прости им техния грях! Ако ли не искаш, тогава те моля изличи и мене от книгата Си, в която си ме записал!“ Тогава Господ рече на Мойсей: „Ще излича от книгата Си онзи, който е съгрешил пред Мене. Сега Върби! Води този народ накъдето съм ти казал. Моят ангел ще Върби пред тебе. Но 6 деня, когато ги посетя, ще Въздам Върху тях наказанието заради греха им.“

 

Божието наказание

И порази Господ народа заради телеца, който Арон им бе направил.

Господ каза на Мойсей:

„Върби! Напусни това място! Тръгнете оттука ти и народът, който изведе от Египетската земя. Иди В земята, за която се клех на Авраам, Исаак и Яков, че ще дам на потомството им. Ще проводя пред тебе един ангел и ще пропъдя хананейци, аморейци, хетейци, ферезейци, ебейци и йевусейци. Вървете в земята, където тече мед и мляко. Аз няма да дойда с Вас, за да не Ви погубя по пътя, защото Вие сте твърдоглав народ.“

Като чу народът тези страшни думи, разплака се и никой не си сложи накитите.

Мойсей постави шатрата извън лагера, далече от стана. Нарече я синия на събранието. И Всеки, който би искал да се обърне към Господ, дохождаше В синията на събранието. Когато Мойсей отиваше към синията, народът ставаше на крака. Всеки стоеше пред Входа на шатрата си и гледаше Мойсей, докато Влезе. А когато Мойсей Влизаше в синията, облачният стълб се спущаше и заставаше при Входа, докато Господ говореше с Мойсей.

Тогава Господ говореше лице 6 лице с Мойсей, както човек говори с приятеля си. После Мойсей се Връщаше 6 стана, а неговият служител Исус Навин не се отлъчваше от синията.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.