библия за младежи - Старият Завет - Създаването на света и патриарсите

Женитбата на Исаак

Историята на Спасението

Женитбата на Исаак

Авраам беше вече стар и в преклонни години. И Господ го бе благословил във всичко.

Веднъж Авраам рече на най-стария слуга в своя дом, който беше управител на целия му имот:

„Сложи ръката си под бедрото ми и ми се закълни в Господ, Бог на небето и Бог на земята, че няма да вземеш за сина ми Исаак жена от дъщерите на хананейците, сред които живея, а ще отидеш в моята земя, в родното ми място, при племето ми, и оттам ще вземеш жена за сина ми Исаак.“

Слугата го попита: „Жената може да не пожелае да дойде с мене в тази земя. Трябва ли да върна сина ти в земята, от която ти си излязъл?“

Авраам му отвърна: „Гледай да не върнеш сина ми там. Господ, Бог на небето, Който ме взе от бащиния ми дом и от земята, където съм роден, Който ми говори и Който ми се кле, казвайки: „На тебе и на потомството ти ще дам тази земя“ – Той ще изпрати Своя ангел пред тебе. Ти ще вземеш оттам жена за сина ми Исаак. Ако жената не пожелае да дойде с тебе в тази земя, ти си свободен от клетвата.

Само недей да връщаш сина ми там.“ Тогава слугата сложи ръката си под бедрото на своя господар Авраам и му се закле.

 

Слугата на Авраам тръгва на път

После слугата взе десет камили и всякакви съкровища от господаря си и тръгна на път.

Отиде в Месопотамия, в града на Нахор.

На здрачаване спря камилите при кладенеца вън от града, когато жените излизат да наливат вода.

И рече: „Господи, Боже на моя господар Авраам, покажи милостта си към него и изпрати днес насреща ми онази, която търся. Ето, аз съм при извора и дъщерите на градските жители излизат да наливат вода. Нека момичето, на което кажа: „Наведи стомната си да пия“, и което ми отвърне: „Пий! Ще дам и на камилите ти да пият, докато се напоят“ – нека то да бъде онази, която си отредил на Твоя раб Исаак. По това и ще позная, че ти показваш милост към моя господар Авраам.“

И докато още говореше, със стомна на рамо се зададе Ревека. Тя беше дъщеря на Ватуил, син на Милка и Нахор, който беше брат на Авраам. Момичето бе твърде красиво наглед. Беше девица, която никой мъж не бе познал. Ревека слезе при извора, напълни стомните си и тръгна нагоре.

 

Ревека на кладенеца

Слугата се затече насреща й и рече: „Дай ми да пия малко вода от стомната ти.“ Тя отговори: „Пий, господине.“ И веднага свали стомната от рамото си и му даде да пие.

Когато той се напи, тя рече: „Ще дам вода и на камилите ти да пият, докато се напоят.“ И тутакси изля водата от стомната си в коритото. Затече се към кладенеца пак да вади вода. И извади за всичките му камили. Човекът я гледаше мълчешком и учудено. Искаше да узнае дали Господ е благословил пътя му.

Когато камилите се напоиха, човекът взе една златна обица, тежка половин сикла* (*1 сикла – 11,424 грама), и две гривни за ръце, тежки десет сикли злато. Попита я: „Чия дъщеря си? Кажи ми има ли място в бащиния ти дом да пренощуваме?“

Тя му отвърна: „Дъщеря съм на Ватуил, син на Милка, когото тя роди на Нахор. У нас има много слама и храна, има и място за нощуване.“

Тогава човекът се наведе, поклони се на Господ и рече:

„Благословен да е Господ, Бог на моя господар Абраам, Който не остави господаря ми без Своята милост и истина!

Господ ме доведе по прав път в дома на брата на моя господар.“

Момичето се затече вкъщи и разказа на майка си всичко това.

 

Лаван, братът на Ревека

Ревека имаше брат на име Лаван. Като видя обицата и гривните на ръцете на сестра си и чу какво разказа Ревека, Лаван се затече навън. Отиде при човека, който стоеше с камилите до извора, и му рече: „Влез ти, който си благословен от Господ. Защо стоиш вън? Приготвих къщата и място за камилите.“

Тогава слугата на Авраам влезе. Лаван разседла камилите и им даде слама и храна. Донесе вода, за да умият нозете на госта и на хората, които бяха с него.

Сложиха му да яде. Но той каза: „Няма да ям, докато не кажа за какво съм дошъл.“ И Лаван рече: „Казвай!“

Човекът започна да им разказва: „Аз съм слуга на Авраам. Господ благослови твърде много моя господар и той стана велик. Даде му овце и волове, сребро и злато, слуги и слугини, камили и осли. Сарра, жената на господаря ми, на старини му роди син, на когото той даде всичкия си имот. Господарят ми ме закле: „Не взимай жена за сина ми от дъщерите на хананейците, в чиято земя живея, а иди в бащиния ми дом и от сродниците ми вземи жена за сина ми.“ Сега ми кажете ще сторите ли милост и правда на моя господар или не? Кажете ми да знам и да се обърна надясно или наляво.“

Лаван и Ватуил му отговориха: „От Господ дойде това нещо. Ние не можем да ти кажем нито лошо, нито добро. Ето Ревека е пред тебе. Вземи я и върви. Нека, както е рекъл Господ, тя бъде жена на сина на твоя господар.“

Когато слугата на Авраам чу думите им, поклони се на Господ доземи. Тогава слугата извади сребърни и златни предмети и дрехи и ги даде на Ревека.

Също така даде скъпи дарове на нейния брат и на майка й.

После ядоха и пиха. Той и хората, които бяха с него, пренощуваха. А когато станаха сутринта, човекът рече: „Пуснете ме да се върна при господаря си.“

Но братът и майката на Ревека казаха: „Нека момичето поостане при нас поне още десет дена. Тогава ще си тръгнеш.“ Той им отвърна: „Не ме задържайте, защото Господ насочи към сполука пътя ми. Пуснете ме да ида при господаря си.“ Те рекоха: „Да повикаме момичето и да видим какво ще каже тя.“

Повикаха Ревека и я попитаха: „Ще отидеш ли с този човек?“

Тя отговори: „Ще отида.“

Тогава Лаван пусна сестра си Ревека заедно с кърмачката й, Авраамовия слуга и хората му. И благослови Ревека: „Сестро, да се народят от тебе хиляди, хиляди и твоето потомство да владее жилищата на враговете си!“

И станаха Ревека и слугините й, възседнаха камилите и отпътуваха с човека. Така слугата на Авраам взе Ревека и замина.

 

Исаак и Ревека

Привечер Исаак излезе на полето, за да размишлява. Вдигна очи и видя, че идват камили.

Ревека видя Исаак и слезе от камилата. Попита слугата: „Кой е човекът, който идва насреща ни през полето?“

Мъжът отговори: „Това е моят господар.“ Ревека взе булото и си покри главата.

Слугата разказа на Исаак всичко, което бе направил. И Исаак въведе Ревека в шатрата на Сарра. Тя му стана жена и той я обикна. Така Исаак се утеши след смъртта на майка си.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.