библия за младежи - Старият Завет - Излизането от Египет

Десетте знамения над Египет

Историята на Спасението

Десетте знамения над Египет

Мойсей и Арон направиха така, както им заповяда Господ. По това време Мойсей беше на осемдесет, а Арон на осемдесет и три години.

Тогава Господ им каза:

„Ако фараонът поиска да сторите личба, ти кажи на брат си Арон да вземе тоягата и да я хвърли пред фараона. Тя ще се превърне в змия.“

Мойсей и Арон отидоха и направиха та­ка, както им заповяда Господ. Арон хвърли тоягата пред фараона и служителите му и тя стана змия.

Тогава фараонът повика египетските мъдреци и магьосници. Влъхвите хвърлиха тоягите си. Те също се превърнаха в змии, но Ароновата тояга погълна техните.

Въпреки това фараоновото сърце се ожесточи и той не ги послуша, както беше казал Господ.

 

Водата, превърната в кръв

И рече Господ на Мойсей:

„Кораво е сърцето на фараона. Той не скланя да пусне народа. Отиди утре при него. Той ще излезе, а ти застани на пътя му при брега на реката. Тоягата, която се превръща в змия, вземи със себе си. И съобщи на фараона: „Господ, Бог на евреи­те, ме изпрати да ти кажа: „Пусни Моя народ, за да Ми извърши служба в пусти­нята. По това ще познаеш, че Аз съм Господ.“ Ето! С тоягата, която е в ръка­та ми, ще ударя по водата в реката и тя ще се превърне в кръв. Рибата в реката ще измре. Реката ще се вмирише и египтяни­те ще се гнусят да пият вода от нея!“ После кажи на Арон: „Вземи тоягата и простри ръка върху водите на египтяни­те – върху реките, потоците, езерата и всяко тяхно водовместилище. И те ще се превърнат в кръв. И ще има кръв както в дървените, така и в каменните съдове по цялата Египетска земя.“

Мойсей и Арон направиха това, което Господ им заповяда. Вдигна Арон тоягата си, удари по речната вода пред очите на фараона и служителите му и водата в реката се превърна в кръв. Рибите измря­ха. Реката се вмириса и египтяните не можеха да пият вода от нея. И кръв имаше по цялата Египетска земя.

Но и египетските влъхви направиха съ­щото със своите магии. Така сърцето на фараона се ожесточи и той не искаше да послуша Мойсей и Арон, както бе казал Господ.

Фараонът се обърна и си отиде. Сърце­то му не се трогна и от тази личба. А египтяните започнаха да копаят около реката, за да намерят вода за пиене, за- щото не можеха да пият от кървавата вода. Изминаха седем дни, откакто Гос­под порази реката.

 

Жабите

И рече Господ на Мойсей:

„Отиди при фараона и му съобщи: „Така казва Господ: „Пусни Моя народ, за да Ми извърши служба. Ако не се съгласиш да го пуснеш, Аз ще поразя цялата област с жаби. И реката ще загъмжи от тях. Те ще плъзнат навсякъде. Ще влязат в твоята къща, в твоята спалня, в леглото ти, в къщите на твоите служители и на твоя народ. Ще влязат в пещите и в нощвите ти. Върху тебе, върху служителите ти и върху целия народ ще полазят жаби.“ А на Арон кажи: „Простри ръка с тоягата си върху реките, потоците и езерата и изведи жаби по цялата Египетска земя.“

Арон простря ръката си върху египетските води. И жабите излязоха и покриха земята.

Но и влъхвите сториха същото с магиите си. Така жабите станаха още повече.

Тогава фараонът повика Мойсей и Арон и рече:

„Помолете се на вашия Господ да премахне жабите от мене и от народа ми и аз ще пусна израилтяните да принесат жертва.“

Мойсей каза:

„Определи ми сам кога да се помоля за тебе, за служителите ти и за твоя народ, за да се махнат жабите от къщите и да останат само в реката.“

Фараонът му отговори: „Утре.“

Мойсей каза: „Да бъде според думата ти, за да познаеш, че няма друг като Господ, нашия Бог. Ще се отдръпнат жабите от тебе, от къщите, от служителите ти и от твоя народ. Само в реката ще останат.“

Мойсей и Арон си отидоха. Мойсей се помоли на Господ заради жабите, с които Той бе наказал фараона. Господ чу Мойсей и жабите измряха в къщите, по дворовете и по нивите. Събраха ги на купища и земята се вмириса.

Фараонът видя, че настана облекчение, и отново ожесточи сърцето си. Не послуша Мойсей и Арон, както бе казал Господ.

 

Комарите

Тогава Господ рече на Мойсей:

„Кажи на Арон: „Простри тоягата си и удари земята. Тя ще се превърне в мушици по цял Египет.“

Така и сториха. Арон простря ръка с тоягата си, удари земята и се появиха мушици по хората и по добитъка. Цялата пръст на Египетската земя стана на комари.

Помъчиха се и влъхвите да произведат комари с магиите си, но не можаха. И хора, и добитък станаха жертва на комарите.

Тогава магьосниците казаха на фараона:

„Това е Божият пръст!“

Но сърцето на фараона се ожесточи и той не послуша Мойсей и Арон, както бе казал Господ.

 

Мухите

И рече Господ на Мойсей:

„Стани утре рано и се яви пред лицето на фараона. Кажи му: „Така говори Господ: „Пусни Моя народ, за да Ми извърши служба! Ако не пуснеш народа Ми, Аз ще изпратя върху тебе и твоите служители, върху твоя народ и в къщите мухи. И ще се напълнят къщите на египтяните и цялата земя, на която живеят, с мухи. В същия ден ще отделя земята Гесем, в която живее Моят народ. Там няма да има мухи. Така ще познаеш, че Аз съм Господ на цялата земя. Аз ще поставя разлика между Моя народ и твоя. Тази личба ще стане утре.“

Така и стана. Налетяха мухи фараоновата къща, къщите на служителите му и цял Египет. И земята почерня от рояци мухи.

Тогава фараонът повика Мойсей и Арон и рече:

„Отидете и принесете жертва на вашия Бог.“

Но Мойсей отговори:

„Не можем да сторим това, защото нашето жертвоприношение на Господ, нашия Бог, е гнусно за египтяните. Ако вземем да принасяме гнусна за египтяните жертва пред очите им, нима няма да ни убият с камъни? Затова ние искаме да отидем в пустинята на три дни път и да принесем жертва на Господ, нашия Бог, както ни бе заповядал.“

Тогава фараонът рече:

„Ще ви пусна да принесете в пустинята жертва на Господ, вашия Бог, но само не отивайте далече. Помолете се и за мене.“

Мойсей каза: „Аз си отивам и ще се помоля на Господ. Утре мухите ще се махнат от фараона, от служителите му и от народа. Стига само фараонът да престане да ни мами и да пусне Израил да принесе жертва.“

Мойсей си отиде и се помоли на Господ.

И Господ изпълни молбата му. Премахна мухите от фараона, от служителите му и от народа. Не остана нито една муха.

Но и този път фараонът ожесточи сърцето си и не пусна израилтяните.

 

Измирането на добитъка

Тогава Господ каза на Мойсей:

„Отиди при фараона и му кажи: „Така говори Господ, Бог на евреите: „Пусни Моя народ, за да ми извърши служба. Ако ти не пуснеш Моя народ и го задържиш, Господ ще порази с ръката Си твоя добитък, който е на полето – коне, осли, камили, волове и овце. Страшен мор ще настане. В този ден Господ ще различи добитъка на израилтяните от добитъка на египтяните. И нито едно животно на синовете Израилеви няма да умре!

Утре Господ ще стори това в тази земя.

На другия ден Господ направи, както бе казал. Измря всичкият египетски добитък.

Фараонът изпрати да видят дали добитъкът на евреите е измрял. Но от стадата на израилтяните не беше умряло нито едно животно. Тогава сърцето на фараона се ожесточи и той отново не ги пусна.

 

Циреи по хората и животните

И рече Господ на Мойсей и Арон: „Вземете по една пълна шепа пепел от пещ. Нека Мойсей я хвърли нагоре пред очите на фараона. Ще се вдигне прах по цялата Египетска земя. По хората и по добитъка ще излязат циреи.“

Те взеха пепел от пещ и застанаха пред фараона. Мойсей я хвърли нагоре и гнойни струпеи излязоха по кожата на хората и добитъка. Влъхвите не можеха да устоят пред Мойсей, защото и по тях имаше струпеи, както и по всички египтяни.


Но Господ ожесточи сърцето на фараона и той не послуша Мойсей и Арон, както бе казал.

 

Градушка и огън

И рече Господ на Мойсей:

„Утре стани рано и се яви пред фараона. Кажи му: „Така говори Господ, Бог на евреите: „Пусни Моя народ, за да Ми извърши служба. Защото този път Аз ще изпратя всички Мои наказания върху сърцето ти и върху твоя народ, за да познаеш, че няма подобен на Мене. Аз те запазих, за да покажа над тебе силата Си и за да бъде възвестено Моето име по цялата земя. Ти още противостоиш на Моя народ и не го пускаш. Но Аз утре, точно по това време, ще пратя твърде силен град, какъвто не е имало в Египет от деня на основаването му до сега. Затова изпрати да приберат стадата и всичко, което имаш по полето. Защото върху хората, които останат по полето, и добитъка, който не бъде прибран, ще падне град и всички ще измрат.“ Тези от фараоновите служители, които се уплашиха от думите на Господ, прибраха бързо слугите и стадата си вкъщи. А онези, които не обърнаха внимание на думите на Господ, оставиха слугите и стадата си на полето.

Тогава Господ каза на Мойсей:

„Простри ръката си към небето и ще падне град върху хората, върху добитъка и върху цялата полска трева в Египет!“ Простря Мойсей тоягата си към небето. И Господ порази с град цялата Египетска земя. Господ даде гръм. Падна силна градушка. Огън и лед засипаха Египет.

И градушката порази всичко, което беше на полето, от човек до добитък. Градът унищожи посевите и изпочупи дърветата в полето. Само в земята Гесем, където живееха синовете на Израил, нямаше град.

Тогава фараонът изпрати да повикат Мойсей и Арон и им каза:

„Този път съгреших. Господ е праведен, а аз и моят народ сме виновни. Помолете се на Господ да престанат гръмотевиците и градушката. А аз ще ви пусна и няма вече

да ви задържам.“

Мойсей си тръгна и излезе извън града. Простря ръцете си към Господ. Престана и гръм, и град и дъжд не се изливаше вече над земята. Когато фараонът видя, че престанаха дъждът, градът и гърмът, продължи да съгрешава. Закоравя сърцето на фараона и на служителите му. Ожесточи се сърцето на фараона и той не пусна синовете на Израил, както бе казал Господ на Мойсей.Скакалците

Тогава Господ каза на Мойсей:

„Влез при фараона, защото Аз ожесточих неговото сърце и сърцето на служителите му, за да покажа сред тях Моите личби. И ти ще разказваш на сина си и на внука си за онова, което сторих в Египет, за Моите знамения, които показах, за да познаете, че Аз съм Господ.“

Мойсей и Арон дойдоха при фараона и му рекоха:

„Така говори Господ, Бог на евреите: ,Докога ще упорстваш да се смириш пред Мене? Пусни Моя народ, за да Ми извърши служба. Ако не пуснеш народа Ми, утре Аз ще изпратя скакалци в твоите земи. Те ще покрият лицето на земята така, че не ще може да се вижда. Ще изядат всичко, оцеляло от градушката. Ще изядат всички дървета, които растат по полето. И ще напълнят твоите къщи, къщите на служителите ти и на всички египтяни. Това не са виждали нито твоите бащи, нито бащите на бащите ти.“

Мойсей се обърна и си отиде.

Тогава служителите казаха на фараона:

,Докога ще ни мъчи този човек? Пусни тези хора да извършат служба на Господ, своя Бог! Нима още не виждаш, че Египет загива?“

Върнаха Мойсей и Арон при фараона, а той им каза:

„Вървете! Извършете служба на Господ, вашия Бог! Но кои ще отидат?“

Мойсей отговори: „Ще отидем всички, млади и стари, със синовете и дъщерите си, с овцете и воловете си ще отидем, защото имаме празник на Господ.“

Фараонът му каза: „Господ да е с вас! Готов съм да ви пусна, но защо с децата? Вижда се, че имате лошо намерение! Не, отидете само мъжете и извършете служба на Господ, защото вие искахте това.“ И ги изпъдиха от дома на фараона.

Мойсей простря тоягата си над Египет. Господ изпрати източен вятър, който продължи през целия ден и през цялата нощ. На сутринта, когато се появи зорницата, източният вятър довя скакалците. Те нахлуха и нападнаха цялата Египетска страна. Покриха лицето на земята и изядоха всичката земна трева и всички дървесни плодове, оцелели от градушката. Не остана никаква зеленина нито на дърветата, нито на полето по цял Египет.

Фараонът бързо повика Мойсей и Арон и им рече:

„Съгреших пред Господ, вашия Бог, и пред вас. И сега ви моля, простете и този път греха ми и се помолете на Господ, вашия Бог, за да вдигне от мене тоя смъртоносен бич.“

Мойсей излезе от дома на фараона и се помоли на Господ. И изпрати Господ от противоположната страна силен западен вятър, който вдигна скакалците и ги изхвърли в Червено море. Не остана нито един скакалец в цялата Египетска страна.

Но Господ ожесточи сърцето на фараона. Той не пусна и този път синовете на Израил.

 

Мрак над Египет

И рече Господ на Мойсей:

„Простри ръката си към небето и ще настане мрак по Египетската земя. Такава тъмнина, която може да се пипне!“ Мойсей простря ръката си към небето продължи три дни. Три дена никой не виждаше другия и никой не стана от мястото си. А в жилищата на израилтяните беше видело.

Тогава фараонът повика Мойсей и рече: „Отидете, извършете служба на Господ! Само дребният и едрият ви добитък да остане. Децата ви нека отидат с вас!“ Мойсей му отговори: „Ти сам трябва да ни дадеш жертви и всесъжение, които да принесем на Господ, нашия Бог. Затова нека дойдат с нас и стадата ни. Не бива да остане ни копито, защото от тях ние ще изберем. А докато не пристигнем там, няма да знаем какво ще принесем в жертва на нашия Господ.“

Но Господ ожесточи сърцето на фараона и той не искаше да ги пусне.

 

Наказанието върху египетските първородни

И рече Господ на Мойсей:

„Още едно наказание ще изпратя на фараона и на египтяните. След това той ще ви пусне оттук. Дори ще ви изпъди. Внуши на народа всеки тайно да поиска от съседа си сребърни и златни накити и дрехи.“ И Господ направи така, че израилтяните намериха милост пред очите на египтяните. Самият Мойсей беше много уважаван в Египетската земя от служителите на фараона и от целия народ.

И Мойсей каза на фараона:

„Така говори Господ: „Около полунощ Аз ще мина през Египет и ще умре всеки първороден син в Египетската земя – от първородния син на фараона, който трябва да наследи престола, до първородния син на робинята, която е на мелницата, и всяко първородно от добитъка. И ще бъде голям писък по цялата Египетска земя, какъвто не е имало и какъвто няма вече да има. А у Израилевите синове дори куче няма да залае против човек или против добитък. Така ще познаете каква разлика прави Господ между египтяни и израилтяни!“ Тогава ще дойдат всички твои служители при мене, ще се хвърлят на колене и ще се молят: „Върви си ти и целият ти народ, който предвождаш!“ След това аз ще си тръгна.“

И с голям гняв Мойсей си отиде от фараона.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.