библия за младежи - Старият Завет - Излизането от Египет

Десетте Божи заповеди

Историята на Спасението

Десетте Божи заповеди

В третия месец след като Израилевите синове бяха излезли от Египетската земя, В седмия ден на новолунието стигнаха в Синайската пустиня.

Там, срещу планината, Израил се разположи на стан. Мойсей Възлезе при Бог и от планината Господ извика към него:

„Така кажи на Якововия дом и Възвести на Израилевите синове: „Вие видяхте какво направих Аз на египтяните, как ви носих на орлови криле и ви доведох при Себе Си. Ако слушате гласа Ми и пазите завета Ми, ще бъдете Мой избран народ измежду всички народи, защото цялата земя е Моя. Вие ще Ми бъдете царство от свещеници и народ свят.“ Това са думите, които ще кажеш на Израилевите синове.“

Мойсей дойде, повика старейте на народа и им предаде всички думи, които му заповяда Господ. И целият народ отговори в един глас: „Ще изпълним всичко, което е казал Господ.“

И Мойсей предаде на Господ думите на народа. Тогава Господ му рече: „Ето, Аз ще дойда при тебе в гъст облак, за да чуе народът как ще говоря с тебе, за да ти вярва завинаги.

Отиди при народа и днес и утре го освети. Нека изперат дрехите си. Нека се приготвят за третия ден, защото в третия ден ще слезе Господ на планината Синай пред очите на целия народ. Постави преграда за народа от всички страни и им кажи: „Пазете се да не се качите на планината и да не се допрете до подножието й. Всеки, който се допре до планината, ще бъде предаден на смърт!“ До него да не се докосне човешка ръка, а с камъни да го убият или със стрела да го застрелят. Добитък ли ще бъде или човек – жив да не остане. Когато продължително засвири тръбата, могат да се качат на планината.“

Тогава Мойсей слезе от планината. Дойде при народа и го освети. И те опраха дрехите си. След това им каза: „Бъдете готови за третия ден! Не се приближавай­те до жена!“

Сутринта на третия ден имаше гръмотевици и светкавици, гъст облак покриваше Синайската планина и прозвуча много силен тръбен глас. И целият народ, който беше в стана, затрепери.

Тогава Мойсей изведе народа от стана, за да посрещне Господ, и се спряха в полите на планината. А планината Синай беше цялата в дим, защото Господ бе слязъл върху нея в огън. Издигаше се дим като от пещ и цялата планина силно се тресеше.

Тръбният глас ставаше все по-силен и по-силен. Мойсей говореше, а Бог му отговаряше с гласа на гърма. Господ слезе на планината Синай, на върха на планината, и повика Мойсей при Себе Си. Мойсей се качи.

Тогава Бог изрече тези думи:

„Аз съм Господ, Бог твой, Който те изведох от Египетската земя, от дома на робството.

Да нямаш други богове освен Мене!

Не си прави кумир и никакво изображение на онова, което е горе на небето, което е долу на земята и което е във водата. Не им се кланяй и не им служи! Защото Аз съм Господ, Бог твой, Бог ревнив, Който за греха на бащи наказвам до трето и четвърто коляно децата, които ме мразят, и Който показва милост до хилядно коляно към ония, които Ме обичат и пазят Моите заповеди.

Не изговаряй напразно името на Господ, твоя Бог, защото Господ няма да остави ненаказан онзи, който изговаря името Му напразно!

Помни съботния ден, за да го осветиш! Шест дена работи и върши всичките си работи. А седмият ден е събота на Господ, твоя Бог. Недей да вършиш в него никаква работа нито ти, нито сина ти, нито дъщеря ти, нито робът ти, нито робинята ти, нито твоя добитък, нито пришелецът, който се намира в жилището ти. Защото в шест дена създаде Господ небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а в седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети.

Почитай баща си и майка си, за да живееш дълго на земята, която Господ, Бог твой, ти дава!

Не убивай!

Не прелюбодействай!

Не кради!

Не лъжесвидетелствай против ближния си!

Не пожелавай дома на ближния си!

Не пожелавай жената на ближния си, нито роба му, нито робинята му, нито вола му, нито осела му – нищо, което е на ближния ти!“

Целият народ чуваше гърмежите и тръбния глас и гледаше пламъка и планината, която димеше. Всички се разтрепериха, отстъпиха и стояха надалеч. И казаха на Мойсей:

„Ти говори с нас и ние ще слушаме, но с нас да не говори Бог, за да не умрем!“

Но Мойсей рече на народа:

„Не бойте се! Бог дойде, за да ви изпита и за да бъде страхът от Него пред лицето ви, та да не грешите.“

Народът стоеше надалеч, а Мойсей влезе в мрака, където беше Бог.

 

Племенните закони

Бог чрез Мойсей даде на Израилевите синове и други закони, които трябваше да спазват във всекидневния живот. Ето някои от тях:

„Който удари човек така, че той умре, да бъде предаден на смърт.

Който удари баща си или майка си, да бъде предаден на смърт.

Който открадне човек и го продаде или го намерят в ръцете му, да бъде предаден на смърт.

Който злослови баща си или майка си, да бъде предаден на смърт.

Нека наказанието бъде живот за живот, око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, нога за нога, рана за рана, удар за удар.

Ако някой прелъсти несгодена девица и преспи с нея, да й даде венец за съпруга и да я вземе за жена.

Магьосница да не се оставя жива.

Който принася жертви на богове, освен на Единия Господ, да бъде изтребен.

Вдовица или сираче да не угнетявате. Защото, ако ги угнетите някак и те извикат към Мене, непременно ще послушам вика им. И ще се разпали гневът Ми, и с меч ще ви убия, и жените ви ще останат вдовици, а децата ви – сираци.

Ако заемеш пари на някой сиромах от народа Ми, не го притеснявай и не му налагай лихва. Ако вземеш дрехата на ближния си в залог, върни я до залез слънце, защото тя му е едничка завивка, тя е облекло на тялото му – с какво ще спи той.

И когато завика към Мене, Аз ще го чуя, защото съм милостив!

Съдиите не злослови и началника на твоя народ не укорявай!

Не обръщай внимание на празен слух, не давай ръка на нечестивец, та да не станеш свидетел на неправда.

Не отивай след множеството да правиш зло и не изказвай присъда, отстъпвайки от правдата поради мнозинството.

Към сиромаха не бъди пристрастен в съдбата му.“

 

Ковчегът на завета

Мойсей дойде и повтори пред народа всички думи на Господ и всички Негови закони. И целият народ отговори в един глас:

„Всичко, каквото е казал Господ, ще сторим.“

Тогава Мойсей написа думите на Господ. Стана рано сутринта, издигна под планината жертвеник и дванадесет камъка според броя на дванадесетте Израилеви колена. И изпрати момци от Израилевите синове да принесат жертва. Взе книгата на завета и прочете гласно пред народа, а народът отговори:

„Всичко, каквото е казал Господ, ще сторим и ще бъдем послушни.“

Мойсей взе кръвта и поръси с нея народа, казвайки: „Ето кръвта на завета, който Господ сключи с вас според тези думи.“ После възлязоха Мойсей и Арон, Надав и Авиуд и седемдесет Израилеви старей. И видяха Бог на Израил. Бог не простря ръката Си върху избраните от Израилевите синове. Те видяха Бог. И ядоха, и пиха.

И каза Господ на Мойсей:

„Възлез при Мене на планината и стой там. Ще ти дам каменни плочи със закона и заповедите, които написах за тяхна поука.“

Тогава Мойсей стана и тръгна със своя слуга Исус Навин. Качи се на Божията планина, а на старейте каза: „Останете тука, докато се върнем при вас. Ето Арон u Op са c бас. Който има някаква жалба, нека дохожда при тях.“

Мойсей възлезе на планината. И облак я покри, и славата на Господ осени Синай. Облакът покриваше планината шест дни. На седмия ден Господ повика Мойсей из- сред облака. А славата на Господ на връх планината изглеждаше пред очите на Израилевите синове като всепоглъщащ огън. Мойсей влезе сред облака и се качи на планината. И стоя там четиридесет дена и четиридесет нощи.

И рече Господ на Мойсей:

„Кажи на Израилевите синове да Ми принесат дар.

От всеки човек, който дава от сърце в Моя чест, взимайте дар за Мене. Ето даровете, които трябва да приемате от тях – злато, сребро и мед, синя, пурпурна и червена вълна, висон и козина, овнешки червени кожи, кожи сини и дърво ситим* (*Ситим – акациево дърво), масло за светилника, аромати за елей и за благовонно кадило, оникс и други скъпоценни камъни.

Нека Ми изградят светилище и Аз ще живея помежду им. Всичко направете, както Аз ти казвам.

Направете ковчег от дървото ситим, дълъг два лакъта и половина, широк лакът и половина и висок лакът и половина.

Обкови го с чисто злато отвътре и отвън. Излей за него четири златни халки и ги закрепи на четирите му долни ъгъла – две гривни от едната страна и две гривни от другата страна. Направи от дървото ситим прътове и ги обкови с чисто злато. После ги прекарай през гривните отстрани на ковчега, за да се носи с тях. Прътовете трябва да останат в халките и не бива да се вадят от тях. А в ковчега сложи откровението, което Аз ще ти дам!

Направи също и очистилище* (*Очистилище – златна дъска бърху похлупака на ковчега. Еврейската дума произлиза от глагола „покривам, изтривам“) от чисто злато, дълго два лакъта и половина и широко лакът и половина. Изкови два херувима от злато и ги постави на двата края на очистилището. Нека херувимите да бъдат отгоре с разперени крила, с които да покриват очистилището. Лицата им да бъдат едно срещу друго, но така, че техните образи да гледат в очистилището.

И сложи очистилището отгоре на ковчега, а в ковчега сложи откровението, което ще ти дам. Там, над очистилището, между

двата херувима, които са над ковчега на откровението, Аз ще ти се явявам и ще говоря с тебе за всичко, което ще заповядвам чрез тебе на Израилевите синове.

И направи маса от дървото ситим дълга два лакъта, широка един лакът и висока лакът и половина. Обкови я с чисто злато, а наоколо й направи златен вит венец! Направи я дебела колкото една длан и по ръба й сложи златния венец. Направи за нея четири златни гривни и ги прикрепи на четирите ъгъла при четирите й крака. Гривните трябва да бъдат до самия ръб, за да се провират прътовете и да се носи с тях масата. Направи и прътовете от дървото ситим и ги обкови с чисто злато. Направи за нея блюда, кадилници и чаши, за да се прави с тях възлияние. Направи ги от чисто злато. Полагай пред лицето Ми постоянно хлябове за приношение* (* ““Хлябове за приношение“ са били хлябове, принасяни всеки съботен ден на Бог) на трапезата.

Направи и светилник от чисто злато.

Свещникът трябва да бъде кован. Стъб­лото, клоновете, чашките, топчиците и цветята му да са част от самия него. От страните му да излизат шест клона – три клона от едната страна на светилника и три клона от другата страна.

Скинията* (* Скиния – шатрата за богослужение у евреите) направи от десет платнища препреден висон и синя, пурпурна и червена вълна. По тях избродирай изкусно херувими.

По същия начин направи и завеса от синя, пурпурна и червена вълна и препреден висон. И на нея да бъдат извезани изкусно херувими.

Окачи завесата в скинията и внеси зад нея ковчега на откровението. Така завесата ще отделя светилището от Светая- светих.

Масата сложи в северната част на ски­нията, а светилника – в южната, срещу масата.

Направи жертвеник от дървото ситим – дълъг пет лакти, широк пет лакти и висок три лакти.

И вземи при себе си от Израилевите синове твоя брат Арон заедно със синовете му, за да Ми бъдат свещеници. Направи на брат си Арон и на синовете му свещени одежди за слава и за Моя чест. Кажи на всички мъдри по сърце, които съм изпълнил с дух на премъдрост, да направят на Арон одежди за посвещаването му, за да Ми бъде свещеник! Нека направят такива одежди – нагръдник, ефод* (* Ефод – горна къса дреха), горна риза, реснат хитон* (* Хитон – долна дълга дреха), кидар* (* Кидар – украшение за глава) и пояс. Да направят изкусно ефод от злато, синя, пурпурна и червена вълна и висон. Той трябва да има на двата си края два нарамника, които да се свързват. Вземи два ониксови камъка и издълбай на тях имената на Израилевите синове. И нека Арон носи имената им за спомен пред Господ на двете си рамена.

Направи цялата горна риза за ефода си­ня. По полите й направи пискюли от синя, пурпурна и червена прежда, а между тях постави златни звънчета. Когато Арон влиза и излиза от светилището, за да служи, нека носи тази дреха, за да чува Господ звъна и да не го погуби.

Направи гладка плочица от чисто злато и издълбай на нея, като на печат: „ПОС­ВЕТЕН НА ГОСПОД!“ Привържи я със синя лента за предната част на кидара. Нека винаги бъде на Ароновото чело.

Така Господ ще бъде благосклонен към Израил.

Арон и неговите синове да помажеш и да посветиш, за да Ми служат като свеще­ници.

Ето какво трябва да извършиш за Мои­те свещеници. Вземи един телец от воло­вете и два овена без недостатък. Вземи направени от пшеничено брашно безквас­ни хлябове, безквасни пити, замесени с елей, и безквасни питки, намазани с елей! Всичко постави в една кошница и ги доне­си заедно с телеца и двата овена.

Тогава доведи Арон и синовете му при входа на скинията за събранието и ги умий с вода. После вземи одеждите и обле­чи Арон с хитона и горната риза, с ефода и нагръдника и го препаши с пояса върху ефода. На главата му сложи кидара, а на кидара прикрепи венеца на светинята. След това вземи елей за помазване, излей го на главата му и го помажи. Доведи и синовете му. Облечи ги с хитони, препаши ги с пояс и им сложи на главите ленти.

И свещенството ще им принадлежи спо­ред закона довеки. Така да посветиш Арон и неговите синове!“

Господ говори още на Мойсей:

„Така кажи на Израилевите синове. Съ­ботите Ми пазете, защото това е знак между Мене и вас в родовете ви, за да знаете, че Аз съм Господ, Който ви осве­щавам. Шест дни нека се работи, а в седмия е събота, почивка, посветена на Господ. Нека това бъде вечен завет, защо­то в шест дни Господ сътвори небето и земята, а в седмия ден си почина и от­дъхна.“

Когато Бог престана да говори с Мойсей на планината Синай, даде му двете плочи на откровението – каменни плочи, написа­ни от ръката на Господ.

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.