библия за младежи - Старият Завет - Подемът на Израилтяните

Гедеон и мадиамците

Историята на Спасението

Гедеон и мадиамците

Израилевите синове започнаха пак да вършат зло пред очите на Господ. Затова Господ ги предаде в ръцете на мадиамците за седем години. Тежка беше ръката на мадиамците над Израил. Израилевите синове си правеха убежища в пещери и укрепления в планини заради тях.

Когато преминаха седем години, дойде ангел Господен и седна в Офра под дъба, който беше на Йоас, потомък на Авиазер. Синът му Гедеон чукаше жито в жлеба* (* Жлеб – улей, вдлъбнатина в дърво), за да го скрие от мадиамците.

 

Ангелът се явява на Гедеон

Яви се ангел Господен на Гедеон и му рече:

„Господ е с тебе, храбри момко!“

Гедеон му отговори: „Господарю мой, ако Господ е с нас, защо ни постигна всичко това? И къде са всичките Му чудеса, за които са ни разказвали нашите бащи, казвайки: „Нима Господ не ни изведе от Египет!“ Сега Господ ни остави и ни предаде в ръцете на мадиамците.“

Господ го погледна и каза: „Иди и със силата си спаси Израил от ръката на мадиамците! Аз те изпращам!“

Гедеон Му отговори: „Господи, как ще спася Израил? Моето племе е най-бедното в коляното на Манаси, а аз съм най-малък в дома на баща си.“

Но Господ му рече: „Аз ще бъда с тебе и ти ще поразиш мадиамците като един човек.“

Гедеон му каза: „Ако съм придобил милост пред очите Ти, дай ми личба, че Ти говориш с мене. Не си отивай оттука, додето не се върна при Тебе с дара си и не Ти го поднеса.“

Той отговори: „Аз ще остана, докато се върнеш.“

Тогава Гедеон отиде и приготви козле и погача от една ефа* (*Ефа – мярка за обем – между 26 и 45 литра) брашно. Месото постави в кошница, соса наля в гърне и ги донесе под дъба.

Ангелът Божи му каза:

„Вземи месото и погачата, сложи ги на този камък и излей соса.“

Гедеон така и направи. Ангелът простря края на жезъла, който беше в ръката му, и докосна месото и погачата. Тогава излезе огън от камъка и изгори месото и погачата, а ангелът се скри от очите му.

Видя Гедеон, че това беше ангел Господен, и рече: „Боже мой, горко ми,

защото видях ангел Господен лице в лице!“ Господ му отговори: „Мир на тебе! Не бой се, няма да умреш!“

И Гедеон съгради там жертвеник на Господ и го нарече Йехова Шалом* (*Йехова Шалом – Господ е мир).

 

Господ говори с Гедеон

В онази нощ Господ рече на Гедеон: „Вземи едно угоено седемгодишно теле от бащиното си стадо, разруши жертвеника на Ваал* (*Ваал – върховен бог във финикийската митология), който е в дома на баща ти, и отсечи свещеното дърво при него! После съгради жертвеник на твоя Господ Бог на върха на тази скала и го подреди добре. Вземи телето и го принеси всесъжение върху цепениците от дървото, което ще отсечеш!“

Гедеон взе десет души от своите слуги и направи така, както му каза Господ.

Но понеже се боеше от своето семейство и от жителите на града, той не го направи през деня, а през нощта.

На сутринта градските жители стана­ха и видяха, че жертвеникът на Ваал е разрушен, дървото при него е отсечено и едно теле е принесено всесъжение върху новосъградения жертвеник. И питаха се един друг: „Кой направи това?“ Търсиха, разпитваха и решиха: „Гедеон, синът на Йоас, го е сторил.“

Тогава градските жители казаха на Йоас: „Изведи сина си. Той трябва да умре, защото е разрушил жертвеника на Ваал и е отсякъл дървото при него.“

А Йоас отговори на всички дошли:

„Вие ли ще се застъпвате за Ваал? Вие ли ще го защитавате? Който се застъпи за него, ще бъде предаден на смърт още тази сутрин. Ако той е бог, нека сам се застъпи за себе си, задето Гедеон е разрушил жер­твеника.“

През това време всички мадиамци, амаликитци и жители от изток се събраха заедно, преминаха реката и се разположи­ха на стан в Изреелската долина. А Духът Господен обзе Гедеон, той засвири с тръба и племето на Авиезер се събра да върви подире му.

Гедеон каза на Бог: „Ако спасиш Израил чрез моята ръка, както каза, като прост­ра тук на поляната едно руно, Ти ми дай знак. Ако има роса само на руното, а земята наоколо е суха, ще зная, че Ти чрез моята ръка ще спасиш Израил, както и каза.“

Така и стана. На заранта Гедеон стана рано и когато взе руното, изцеди от него цяла чаша роса.

Тогава Гедеон каза на Бог: „Моля Те да не пламне против мене Твоят гняв, ако поискам още веднъж да направя опит с руното. Нека сега бъде сухо само руното, а по цялата земя да има роса!“

Така и направи Бог през онази нощ – само руното беше сухо, а по цялата земя бе паднала роса.

 

Гедеон избира хора за войската

Рано сутринта Гедеон и целият народ, който беше с него, се разположиха на стан при извора Харод. Лагерът на мадиамците беше на север от тях, в долината при хълма Море.

Господ рече на Гедеон:

„С тебе има твърде много народ. Не мога да предам мадиамци в ръцете им, за да не се възгордее Израил пред Мене и да каже: „Моята ръка ме спаси.“ Затова сега разгласи сред народа, който е страхлив и боязлив, да се върне.“

Гедеон ги извести. Върнаха се двадесет и две хиляди души, а десет хиляди останаха.

Господ каза на Гедеон:

„Народът е все още многоброен. Заведи ги при водата и там ще ги подбера. За когото ти кажа да върви с тебе, нека върви с тебе. А за когото ти кажа, че не бива да върви с тебе, нека си отиде.“

Гедеон заведе народа при брега и Господ му каза:

„Всички онези, които пият вода, както лочи куче, отделяй на една страна. А онези, които коленичат, за да пият, поста­вяй на друга.“

Онези, които лочеха вода с езика си, бяха триста. А целият останал народ коленичи, за да пие вода.

Тогава Господ рече на Гедеон:

„С тези триста души, които лочеха, ще ви спася и ще предам мадиамците в ръцете ви. Всички други нека си идат всеки в своя дом.“

Гедеон взе със себе си храната от народа и тръбите им, разпусна всички израилтяни по шатрите и задържа при себе си само онези триста души.

А мадиамският стан беше долу в долината под тях.

 

Израилтяните изпращат съгледвачи в мадиамския лагер

През онази нощ Господ каза на Гедеон: „Стани! Слез 6 стана! Предавам го в твоите ръце. Ако се боиш да го нападнеш, първо слез в лагера с твоя слуга Фура. Чуй какво говорят, тогава ще се укрепи ръката ти и ще нападнеш.“

Гедеон слезе с Фура до първата стража при лагера. Мадиамците, амаликитците и всички жители от изток се бяха разположили в долината многобройни като скакалци. Камилите им бяха безбройни като пясъка на морския бряг.

Когато Гедеон дойде, един човек разказ­ваше своя сън на другаря си: „Сънувах, че кръгъл ечемичен хляб се търкаля по мадиамския стан и като се претъркули до шатрата, удари се в нея, така че тя падна и се разтури.“

Другият му отговори: „Това не е нищо друго освен меча на Гедеон, сина на Йоас, израилтянина. Бог е предал в ръцете му мадиамците и целия стан.“

Като чу разказа за съня и тълкуването му, Гедеон се поклони на Господ. След това се върна в стана на Израил и рече: „Ставайте! Господ предаде в ръцете ви мадиамския лагер!“

Тогава Гедеон раздели тристате души на три чети и даде на всички тръби, празни стомни и в стомните свещи. Пос­ле им каза:

„Гледайте мене и правете това, което аз правя! Когато доближим лагера и засвиря на тръбата заедно с моята чета, то­гава и вие затръбете около целия лагер и викайте: „За Господ и за Гедеон!“

 

Израилтяните нападат

Гедеон и стоте души, които го придружаваха, дойдоха до лагера в началото на полунощната стража. Тъкмо бяха поста­вили стражата, когато те затръбиха с роговете и счупиха стомните, които носеха в ръцете си. Затръбиха и трите чети с роговете. Строшиха стомните. И като държаха в левите си ръце свещите, а в десните – тръбите, викаха: „За Господ и за Гедеон!“

И всеки стоеше неподвижно на мястото си около стана. Тогава в целия лагер се разтичаха, развикаха се и удариха на бяг.

Докато тристате души свиреха с роговете, Господ обърна меча на всекиго против другаря му по целия стан. Войската се разбяга, а израилтяните прогониха мадиамците до Йордан и убиха двамата мадиамски князе Орив и Изив.

Тогава израилтяните казаха на Гедеон:

„Владей над нас ти, твоят син и твоят внук, понеже ни спаси от ръцете на мадиамците.“

Но Гедеон им отговори:

„Нито аз ще владея над вас, нито моят син. Господ ще бъде ваш владетел. Моля ви само за едно – да ми даде всеки по обица от плячката си.“

Понеже измаилтяните, които бяха победени, имаха много златни обици.

Израилтяните отговориха: „С удоволс­твие ще ти дадем.“

Постлаха една дреха и хвърляха там всеки по обица от плячката си. Златните обици, които Гедеон измоли, тежаха хиляда и седемстотин златни сикли, без да се смятат огърлиците, копчетата и пурпурните одежди на мадиамските царе и златните верижки по шиите на камилите. От това Гедеон направи ефод* (*Ефод – в случая означава свещена статуя) и го постави в своя град Офра. И започнаха всички израилтяни блудно да ходят там. И изпадна Израил в идолопоклонство.

Ефодът се превърна в примка за Гедеон и за целия му дом.

Така се усмириха мадиамци пред синове­те на Израил. Вече не повдигнаха глава. И настана мир по цялата земя четириде­сет години, докато беше жив Гедеон.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.