велика седмица – вторник

велика седмица – вторник

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Исаия.                   49, 1-6

Слушайте, острови, и внимавайте, народи далечни: Господ ме повика още от утроба, от майчината ми утроба нарече името ми; и напра­ви устата ми като остър меч; със сянката на ръката Си ме покриваше и ме направи изострена стрела; в своя колчан ме пазеше.

И ми каза: “Ти си моя раб, Израилю, в тебе ще се прославя.” Аз пък казах: “Напразно съм се трудил, за нищо и напусто съм изтощавал силата си. Но правото ми е у Господа, и наградата ми – у моя Бог.”

И сега, казва Господ, който още от утроба ме направи Свой раб, за да обърна към Него Яков, и да се събере при Него Израил; аз съм почетен в очите на Господа, и Бог мой е моя сила. И Той рече: “Малко е, че ти ще ми бъдеш раб, за да се възстановят колената Яковови и да се възвърнат остатъците израилеви; но Аз ще те направя светлина за народите, за да се простре Моето спасение до земните краища.”

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 70,1-2.3-4а.5в-6ав.15 и 17 (О: Спв 15)

 

О Устата ми ще разгласят Твоето спасение, Господи.

 

На Тебе, Господи, се уповавам, да се не посрамя на веки. Избави ме по Твоята правда и ме освободи; наклони ухото Си към мене и ме спаси. O

 

Бъди ми крепко прибежище, дето всякога бих могъл да се скрия: Ти си наредил да ме спасиш, защото моя твърдина и моя крепост си Ти. О

 

Боже мой, избави ме от ръцете на нечестивия. Защото Ти си моя надежда, Господи: Господи, мое упование от младините ми. На Тебе съм се крепил от рождение; Ти си ме извел из майчината утроба. О

 

Устата ми ще разгласят Твоята правда, всеки ден Твоите благодеяния, защото им не зная броя. Боже, Ти си ме поучавал от младините ми, и досега разгласям Твоите чудеса. О

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Здравей, Царю наш, послушен на Отца: воден си да бъдеш раз­пнат, като кротко агне на заколване.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              13,21-33.36-38

Когато беше на вечеря с учениците Си, Исус се развълнува духом и заяви изрично: “Истина, истина ви казвам, че един от вас ще Ме предаде.” Тогава учениците взеха да се поглеждат един други, недоумявайки, за кого говори.

А един от учениците Му, когото Исус обичаше, беше се облегнал на гърдите Исусови. Нему Симон Петър кимна да попита: “Кой ли ще е, за кого говори?” Той, като припадна върху гърдите на Исуса, рече Му: “Господи, кой е?”

Исус отговори: “Онзи е, комуто Аз натопя залъка и подам.” И, като натопи залъка, подаде го на Юда Симонов Искариот. И тогава, подир залъка, сатаната влезе в него.

А Исус му рече: “Каквото ще вършиш, върши по-скоро.” Никой обаче от насядалите на трапезата не разбра, защо му каза това. А понеже Юда държеше ковчежето, някои мислеха, че Исус му казва: “Купи, каквото ни трябва за празника”, или – да раздаде нещо на сиромаси. Той, като взе залъка, веднага излезе. Беше нощ.

Когато той излезе, Исус рече: “Сега се прослави Син Човеческий, и Бог се прослави в Него. Ако Бог се прослави в Него, и Бог ще Го прослави в Себе Си, и веднага ще Го прослави.

Чеда, още малко съм с вас. Ще ме дирите, и, както казах на юдеите, че където отивам Аз, вие не можете да дойдете, и вам казвам сега.”

Симон Петър Му рече: “Господи, къде отиваш?” Исус му отговори: “Където Аз отивам, ти не можеш да дойдеш подире ми сега, а сетне ще ме последваш.”

Петър Му рече: “Защо аз не мога да дойда подире Ти сега? Душата си за Тебе ще положа.”

Исус му отговори: “Душата си ли за Мене ще положиш? Истина,истина ти казвам: “Не ще пропее петел, докле три пъти ще се отречеш от Мене.”

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.