библия за младежи - Старият Завет - Излизането от Египет

Валаам и царят на Моав

Историята на Спасението

Валаам и царят на Моав

Валак, син на Сепфор, видя всичко, което направи Израил на аморейците. Моави- тите се бояха много от израилския народ, понеже беше многоброен.

По това време моавитски цар бе Валак. Той проводи пратеници в Петор при река Ефрат, земята на синове от неговия народ. Те отидоха при Валаам, син на Веор, и му казаха:

„Народът, който излезе от Египет, покри лицето на земята и се разположи близо до мене. Затова, моля те, ела да прокълнеш този народ, защото е по-силен от мене. Така ще имам сила да го поразя и да го изгоня от земята си. Аз знам, че който благословиш, е благословен, и който прокълнеш, е прокълнат.“

И тръгнаха моавитските и мадиамските старейшини с дарове в ръце за врачуването. Дойдоха при Валаам и му съобщиха думите на Валак. Той им рече: „Пренощувайте нощес тука и аз ще ви дам отговора, който ми заповяда Господ.“ Моавитските старейшини останаха у Валаам.

Бог дойде при Валаам и му каза:

„Какви са тези хора при тебе?“

Валаам отговори: „Моавитският цар Ва­лак, син на Сепфор, ги е пратил при мене с думите: „Народът, излязъл из Египет, е покрил лицето на земята. Ела да го прокълнеш. Така ще мога да се бия с него и да го прогоня.“

А Бог рече на Валаам: „Не отивай с тях! Не проклинай този народ, защото той е благословен.“

На заранта Валаам стана и каза на князете на Валак:

„Върнете се в земята си сами, защото Господ не ми позволи да дойда с вас.“ Тогава моавитските князе се върнаха при Валак и му казаха:

„Валаам не склони да дойде с нас.“ Валак пак изпрати пратеници, но по- многобройни и no-видни от предишните. Те дойдоха при Валаам и му казаха:

„Така заръча Валак, син на Сепфор: „Моля те, не отказвай да дойдеш при мене! Ще ти въздам големи почести и ще направя всичко, каквото ми кажеш. Ела, моля те, и прокълни този народ!“

Валаам отвърна на пратениците:

„Дори Валак да ми бе дал и къщата си, пълна със сребро и злато, не бих могъл да престъпя заповедта на Господ, моя Бог, и да извърша каквото и да било. Но все пак пренощувайте и вие тук, а аз ще узная какво още ще ми каже Господ.“

През нощта Бог дойде при Валаам и му рече:

„Ако тези хора са дошли да те викат, отиди с тях. Но прави само това, което Аз ще ти казвам!“

 

Валаам и Божият ангел

На заранта Валаам стана, оседла ослицата си и тръгна с моавитските князе. Но Божият гняв се разпали, задето склони да тръгне. Ангел Господен застана на пътя, за да му попречи.

Валаам яздеше ослицата си. С него вървяха и двама слуги. Когато ослицата видя Божия ангел, застанал на пътя с гол меч в ръка, отби се встрани и тръгна по полето. А Валаам започна да бие ослицата, за да я върне в пътя.

Но ангелът, изпратен от Господ, застана на един тесен път между лозята, къде- то и от двете страни имаше ограда. Когато ослицата видя ангела Господен, притисна се към оградата, така че притисна и ногата на Валаам. И той пак започна да я бие.

Божият ангел отмина и застана на едно тясно място, където нямаше накъде да се отбие нито вляво, нито вдясно. Ослица­та, като видя ангела Господен, легна под Валаам. Разгневи се Валаам и начена да бие ослицата с тояга.

Тогава Господ отвори устата на ослицата и тя продума на Валаам: „Какво ти сторих, та ме биеш вече трети път?“

Валаам отговори: „Защото се поруга с мене. Да имах сега 6 ръката си нож, щях да те убия!“

А ослицата каза на Валаам: „Не съм ли аз твоята ослица, която ти яздиш от младини? Имала ли съм навик така да ти правя?“

Той отговори: „Не.“

Тогава Господ отвори очите на Валаам и той видя Божия ангел, застанал на пътя с гол меч в ръка. Поклони се и падна ничком.

Ангелът му каза:

„Защо биеш ослицата си вече трети път?

Аз съм, който ти преча, защото пътят ти не е прав пред мене. И трите пъти, като ме видеше, ослицата се отбиваше от мене. Ако тя не се беше спирала, щеше вече да бъдеш убит, а нея щях да оставя жива.“

И рече Валаам на ангела, изпратен от Господ:

„Съгреших, понеже не знаех, че Ти стоиш на пътя. И сега, ако ти е угодно, аз ще се върна.“

Божият ангел отговори на Валаам: „Върви с тези хора! Но говори само това, което аз ще ти казвам!“

 

Пристигането на Валаам при Валак

Валак чу, че Валаам uge, и излезе да го посрещне при самата граница в моабитския град на арнонските предели.

И каза Валак на Валаам: „Нима не изпратих аз при тебе пратеници да те повикат? Защо не дойде при мене? Нима не мога да ти въздам почести?“

А Валаам отговори на Валак:

„Ето, аз дойдох при тебе, но мога ли да кажа нещо от себе си? Каквито думи Бог постави в устата ми, това и ще говоря.“ На другия ден заранта Валак взе Валаам и го възкачи на Вааловите оброчища, за да види оттам една част от народа на Израил.

Тогава Валаам рече на Валак:

„Построй ми тука седем жертвеника и ми приготви седем телци и седем овена.“ Валак направи така, както каза Валаам. И принесоха по един телец и по един овен на всеки жертвеник.

След това Валаам каза на Валак: „Застани близо до всесъжението. А аз ще отида встрани. Дано Господ излезе насреща ми. И каквото ми открие, ще ти явя.“ И възлезе на една височина.

Срещна се Бог с Валаам и вложи в устата му слово. После му каза:

„Върни се при Валак и така говори!“ Валаам се върна при него, а той стоеше непрекъснато при всесъжението заедно с всички моавитски князе.

Тогава Валаам захвана своята песен:

„Колко са хубави твоите шатри, Якове, твоите жилища, Израиле!

Те се разстилат като долини, като градини край река, като кедри край вода.

Ще се роди човек от неговото потомство и ще владее над много народи.

Царят му ще надмине Агаг и царството му ще се въздигне.

Бог го изведе от Египет.

Той е бърз като еднорог,

ще погълне враждебните нему народи, ще строши костите им.

Прострял се е, лежи като лъв и като лъвица, кой смее да го събуди?

Благословен да бъде, който те благославя, и проклет – който те проклина!“

Три пъти принесоха жертви и три пъти Валаам пророкуваше. Но всеки път по Божия заповед, вместо да прокълне, той благославяше.

Разпали се гневът на Валак против Ва­лаам и плесна с ръце.

Царят каза на пророка: „Аз те повиках да прокълнеш враговете ми, а ето, ти ги благославяш вече трети път! Веднага се върни в земята си! Аз исках да те почета, но Господ те лишава от почести.“ Валаам отговори на Валак:

„Не казах ли на твоите пратеници, които ми проводи: „Дори да ми бе дал Валак и къщата си, пълна със сребро и злато, не бих могъл да престъпя заповедта на Господ, за да направя нещо добро или лошо по своя воля. Само каквото каже Господ, това ще говоря.“ Сега аз си отивам. Но приближи се да ти възвестя какво ще направи след време този народ с твоя народ.“

И произнесе тази притча:

„Изгрява звезда от Яков и се издига жезъл от Израил.

Той поразява князете моавски и съкрушава всички Ситови синове! Едом ще бъде завладян,

Сеир ще бъде завладян от враговете си, а Израил ще покаже силата си. Произлезлият от Яков ще завладее и ще погуби останалото от града.“

Стана Валаам и се завърна в земята си. А Валак тръгна по своя път.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.